Odbor prevencie kriminality realizoval v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ už niekoľko pracovných stretnutí a preventívnych aktivít pre starších obyvateľov z okresov Banská Bystrica, Brezno, Detva, Revúca, Banská Štiavnica a Krupina.

Medzi organizácie, ktoré pri získavaní kontaktov a odovzdávaní informácií o Národnom projekte navštívila banskobystrická koordinátorka Monika Cibuľová, patrí okrem denných centier napríklad aj Slovenský zväz telesne postihnutých, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Centrum zborovej diakonie KANAÁN, Rímskokatolícka cirkev, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Centrum komunitného organizovania či Centrum dobrovoľníctva. Tiež sa v rámci zmapovania poskytovateľov právnej pomoci stretla s právnikmi aj preventistami z OO PZ Banská Štiavnica či OO PZ Banská Bystrica. Informácia o projekte bola poskytnutá aj organizáciám v meste Krupina a obci Horné Pršany.

Stretnutia k Národnému projektu v banskobystrickom kraji zastrešuje aj krajská asistentka Veronika Buvalová Poláková. Medzi jej doteraz navštívené organizácie patria advokátske kancelárie k téme rodinného a trestného práva, denné, seniorské, ošetrovateľské a ženské centrá či občianske združenia. Zariadenia a organizácie v okresoch Banská Bystrica a Detva. Informácia o projekte sa dostala aj k starostom obcí Badín, Čerín, Hiadeľ, Hrochoť, Hronsek Lučatín, Sebedín-Bečov, Slovenská Ľupča a Vlkanová v rámci okresu Banská Bystrica, k starostom obcí Horný Tisovník, Korytárky, Kriváň, Podkriváň a miest Detva a Hriňová v rámci okresu Detva.

Banskobystrická koordinátorka Daniela Puhallová zas rokovala so zástupcami denných stacionárov a centier, klubov dôchodcov, zväzu diabetikov či zdravotne postihnutých. Nevynechala ani rozhovory s právnikom o právnom poradenstve, s náčelníkom mestskej polície a so sociálnymi pracovníkmi mestského úradu a starostami obcí. Toto všetko stihla v Banskej Bystrici, Hnúšti, Revúcej, Brezne, Jelšave a obciach Hucín, Licince, Muránska Dlhá Lúka, Lubeník, Šivetice, Muráň a Mokrá Lúka.

Hlavným cieľom pracovných stretnutí jednotlivých krajských koordinátorov a asistentov Národného projektu je vytváranie kontaktov a dohadovanie spolupráce – ich výsledkom sú napríklad aj prednášky s témou „Seniori ako sa nestať obeťou trestného činu“, ktoré prebehli už vo viacerých mestách či obciach (Banská Bystrica, Revúca, Banská Štiavnica, Jelšava, Hnúšťa, Brezno, Strelníky, Slovenská Ľupča, Lučatín, Sebedín-Bečov).

Počas besedy bola poskytnutá aj informácia o zriadení kontaktného bodu, ktorý sídli na Štefánikovom nábreží č. 7 v Banskej Bystrici. Pracovníci tu budú konzultovať a poskytovať pomoc obetiam trestných činov. Úlohou kontaktných bodov bude aj vytváranie sietí a koordinácia medzi asistenčnou pomocou a inštitúciami.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke projektu  alebo na Facebooku.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).