Dňa 23.04.2014 sa v priestoroch auly Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela uskutočnilo regionálne kolo 9. ročníka súťaže Mladý Európan.

mlady europan2Súťaž je určená študentom 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl. Záštitu nad tohtoročnou súťažou prebrali podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič a vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR Dušan Chrenek.

Regionálneho kola súťaže v Banskej Bystrici, ktoré organizovalo informačné centrum Europe Direct Banská Bystrica, sa zúčastnilo 10 trojčlenných družstiev z nasledovných škôl:

–       Gymnázium J. Chalupku, Štúrova 13, Brezno

–       Gymnázium M. Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica

–       SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen

–       Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno

–       Obchodná akadémia, Malinovského 1, Brezno

–       Spojená škola  – Stredná odborná škola podnikania, Školská 7, Banská Bystrica

–       Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 3, Zvolen

–       Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen

–       Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen

–       Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

mlady europanSúťaž otvoril Vladimír Hiadlovský, dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Na nerušený priebeh súťaže dozerala odborná porota. Súťaž pozostávala z 3 kôl. Prvé kolo preskúšalo vedomosti žiakov prostredníctvom testu o Európskej únii. V druhom kole preukázali súťažiaci svoju šikovnosť a zručnosť v skladaní európskych puzzle so symbolikou súvisiacou s 10. výročím vstupu SR do EÚ. Do tretieho kola postúpili tri najlepšie súťažiace družstvá. V ňom ich čakal vedomostný kvíz, ktorý bol zameraný na 3 oblasti – osobnosti, dominanty a symboly.

Víťazom banskobystrického regionálneho kola súťaže Mladý Európan 2014 sa stalo Gymnázium Jána Chalupku z Brezna v zastúpení – Peter Švikruha, Roman Nepšinský, Mikuláš Sakáč. Na druhom mieste skončilo Gymnázium Mikuláša Kováča z Banskej Bystrice v zastúpení – Etela Kočišová, Monika Petrová, Denisa Belisová. Na treťom mieste skončila Obchodná akadémia z Brezna v zastúpení: Jozef Medveď, Mária Peťková, Lenka Kožová.

Víťazné družstvo z Gymnázia Jána Chalupku z Brezna zároveň postupuje do národného kola súťaže Mladý Európan 2014, ktoré sa uskutoční 12. júna 2014 vo Vysokých Tatrách. Na víťazov čakajú hodnotné a zaujímavé ceny.