Dnešný historický kalendár osobností prináša možno menej známe, no o to zaujímavejšie mená osobností, ktoré sa za svoj život realizovali aj na území nášho regiónu.

Ján Jakub Studner (1759-1811)

Dnes si okrem iného pripomíname aj 250. výročie narodenia maliara Jána Jakuba Studnera, ktorý uzrel svetlo sveta 05. 11. 1759 v Kodani.

Okolo roku 1870 študoval na výtvarnej akadémii v Kodani (prof. J. E. Mandelberg), neskôr sa zdokonaľoval v roku 1784 na študijnom pobyte v Taliansku. Po ukončení štúdia pôsobil v rokoch 1791-1793 ako portrétista vo Viedni, následne (1793) navštívil Uhorsko a trvale sa tam usadil. Pôsobil v Pešti a na Spiši a v rokoch 1807-1811 sa realizoval aj v Banskej Bystrici.

Patrí k najvýznamnejším výtvarným osobnostiam na rozhraní 18. a 19. stor. Portrétoval popredných predstaviteľov uhorskej šľachty, v Banskej Bystrici sa venoval tvorbe portrétov v meštianskej línii osvietenského klasicizmu. Významné sú aj jeho diela sakrálneho charakteru, tvoril aj obrazy s mytologickou tematikou. Jeho diela sú v zbierkach SNG v Bratislave, v Maďarskej národnej galérii v Budapešti a v zbierkach Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. V roku 1870 bol už in memoriam vyznamenaný Veľkou striebornou medailou výtvarnej akadémie v Kodani.

Talentovaný maliar zomrel 15. 08. 1811 v Banskej Bystrici.

Andrej Sokolík (1849 – 1912)

Andrej Sokolík sa narodil 08. 02. 1849 v Nemeckej Ľupči (dnes Partizánska Ľupča). Za svoj život pôsobil hlavne ako kultúrny pracovník, pedagóg, redaktor či publicista.

Väčšinu vedomostí a schopností, ktoré k vykonávaniu svojho povolania potreboval, získal počas štúdia na gymnáziu v Banskej Bystrici, v Banskej Štiavnici a v Levoči, kde v roku 1868 úspešne zmaturoval. V rokoch 1868-1871 bol poslucháčom teológie v Prešove a v rokoch 1872-1873 v Bazileji. V jubilejnom roku 1900 absolvoval št. knihovnícky kurz v Budapešti.

Najskôr pôsobil ako vychovávateľ, neskôr profesor stredných škôl na viacerých miestach Slovenska. Bol vynikajúci pedagóg, najmä vo výučbe slovenského pravopisu. Realizoval sa aj ako predseda učiteľského spolku v Turci a poznať ho môžeme tiež ako agilného účastníka slovenského spolkového života.

V oblasti umenia pôsobil ako herec a režisér Slovenského spevokolu v Martine v rokoch 1878-1903, neskôr ako prvý tajomník Matice slovenskej, jej kustód a knihovník, či spoluiniciátor postavenia budovy Národného domu i prvej budovy SNM (Slovenského národného múzea) v Martine. Sokolík je autor subjektívnej ľúbostnej a prírodnej lyriky a pesimisticky ladených veršov. Prispieval do almanachov a sám bol vydavateľom a redaktorom detského časopisu Včelka (1881-1883). Okrem toho sa realizoval aj ako prekladateľ z nemčiny a ruštiny.

O všestranného Sokolíka sme prišli 05. 11. 1912 v Budapešti.

Juraj Ursíny (1904-1981)

Narodenie Juraja Ursínyho sa datuje na 07. 06. 1904. Bol rodeným Banskobystričanom, keď má ako miesto narodenia uvedenú Radvaň.

Ľudovú školu navštevoval vo svojom rodisku a v rokoch 1917-1925 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici. Vysokoškolské štúdium získal v rokoch 1925-1930 na VŠ veterinárnej v Brne, neskôr v roku 1931 získal titul „MVDr“.

Bol významným odborníkom štátnej veterinárnej služby na Slovensku, kde sa realizoval v plnej miere. – napr. ako zakladateľ a budovateľ viacerých odborných veterinárnych pracovísk alebo ako autor rôznych zlepšovacích návrhov. Počas SNP pôsobil ako náčelník veterinárnej služby 1. čs. armády na Slovensku, súčasne aj ako náčelník poľnej nemocnice v Banskej Bystrici, v časti Podlavice (1944). Po ústupe Povstania do hôr bojoval s partizánskymi skupinami v kremnických horách až do oslobodenia Banskej Bystrice.

V roku 1946 bol Ursíny vyznamenaný Radom SNP I.tr., o rok neskôr (1947) Čs. vojenskou medailou Za zásluhy II.tr. a inými plaketami.

Ursíny zomrel 07. 06. 1981 v Malackách.

VKMK

Pripravené v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Poznávajte aj vy osobnosti nášho regiónu! V katalógu knižnice, ktorý nájdete tu…