Matričný úrad Mestského úradu v Banskej Bystrici eviduje už prvé žiadosti o hlasovacie preukazy. Samospráva upozorňuje, že hlasovací preukaz môže byť vydaný najskôr 45 dní pred uskutočnením volieb, teda nie skôr ako 16. augusta 2023. Treba oň požiadať osobne, poštou alebo elektronicky.

Volič s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý v deň konania volieb do Národnej rady SR v sobotu 30. septembra 2023 nebude môcť voliť v mieste trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu.

V meste Banská Bystrica volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, t. j. 29. septembra 2023 do 15.00 h.,
  • v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu minimálne pätnásť pracovných dní pred voľbami, teda najneskôr 8. septembra 2023 na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica,
  • elektronicky (e-mailom) na adresu: podatelna@banskabystrica.sk, taktiež do 8. septembra tohto roka.

V žiadosti musia byť uvedené údaje o voličovi, a to meno a priezvisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), príp. korešpondenčná adresa, na ktorú bude doručený hlasovací preukaz. O ten je možné požiadať aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom najneskôr v posledný deň pred voľbami, t. j. 29. septembra 2023. Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu mesto voličovi nový nevydá.

Informácie o septembrových voľbách do NR SR vrátane žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu sú zverejnené a aktualizované na webe mesta na tomto linku.