Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti REGIONAL MEDIA, s.r.o.

I. Základné ustanovenia

1.1     Uvedené všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) REGIONAL MEDIA, s.r.o. (ďalej len vydavateľ) upravujú obchodné vzťahy medzi zadávateľom reklamných a iných služieb s vydavateľom REGIONAL MEDIA, s.r.o. so sídlom Horná 16, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 46 091 416.
1.2    VOP bližšie upravujú poskytovanie reklamných služieb na internetových portáloch vo vlastníctve vydavateľa. Iné služby a produkty poskytované spoločnosťou REGIONAL MEDIA, s.r.o. sa riadia Zákonom č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník a v znení jeho neskorších predpisov, ako aj ďalšou zmluvne uzavretou dohodou medzi zadávateľom/objednávateľom služieb a produktov a spoločnosťou REGIONAL MEDIA, s.r.o. V zmysle Obchodného zákonníka sa riadi aj obchodný vzťah v rámci poskytovania reklamných služieb na internetových portáloch vo vlastníctve vydavateľa, ak nie je upravený týmito VOP.
1.3    Objednaním služby alebo produktu zadávateľ súhlasí s tu uvedenými VOP a jeho účinnosťou vo vzájomnom vzťahu.
1.4    Platný je vždy aktuálny cenník vydavateľa, ktorý je uverejnený na https://www.bbonline.sk/reklama.

II. Záväzky vydavateľa

2.1    Vydavateľ sa zaväzuje zobrazovať reklamný produkt objednaný na základe písomnej objednávky na dohodnutej pozícii a rotácii po objednanú dobu.
Reklamné pozície bližšie popisuje Cenník spoločnosti REGIONAL MEDIA, s.r.o.. Rotáciou reklamného priestoru v percentuálnom pomere sa rozumie zobrazovanie viacerých reklamných jednotiek na jednej reklamnej pozícii v inej chvíli tak, že pri každom načítaní stránky vydáva server pokyn pre načítanie inej reklamnej jednotky podľa daného percentuálneho podielu. Server v tomto prípade berie do úvahy všetky požiadavky na načítanie danej stránky, čo znamená, že tento stav nie je možné vyhodnotiť podľa krátkodobého sledovania na jednom počítači v jednej chvíli. Súčasne môžu totiž na server posielať svoje požiadavky ďalší návštevníci portálov vydavateľa.
2.2    Vydavateľ si vyhradzuje právo zobrazovať reklamu zadávateľa na objednanej pozícii v rámci objednanej reklamnej služby aj dlhší, ako objednaný a vyplatený čas bezodplatne. Nikdy však nie kratší, ako objednaný čas.
2.3    Vydavateľ si vyhradzuje právo krátkodobo nezobrazovať reklamné produkty v prípade neočakávaných technických problémov, ktoré sa zároveň zaväzuje bezodkladne odstrániť. Technickými problémami v tomto ponímaní sa rozumejú krátkodobé niekoľkosekundové až niekoľkominútové výpadky serveru z rôznych technických príčin, ktoré sa spravidla do dvoch až piatich minút opravujú automaticky. Tieto sa na súčasnom serverovom riešení portálov spravidla nepredpokladajú. Väčšie technické zásahy sa vydavateľ zaväzuje riešiť krátkodobo v neskorých nočných hodinách, respektíve mimo hlavného náporu návštevnosti portálov.
V prípade dlhodobejšieho výpadku sa vydavateľ zaväzuje zadávateľa reklamných služieb bezodkladne kontaktovať a informovať o vzniknutom stave a jeho riešení. V prípade pretrvávajúcich problémov vzniká zadávateľovi reklamačný nárok podľa bodu VI. VOP.

III. Povinnosti zadávateľa

3.1    Zadávateľ je povinný po podaní objednávky dodať potrebné podklady pre poskytnutie objednanej služby v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným zverejnením. V prípade vlastného dodania reklamného banneru/bannerov je potrebné pri dodržaní cenníkových rozmerov dodať finálne bannery vo formátoch jpg, png alebo gif. V prípade dynamických bannerov vo formátoch swf, alebo gif. V prípade nedodania vlastného reklamného banneru/bannerov včas dodať grafické podklady a požiadavky na jeho vytvorenie vydavateľom.
3.2    Zadávateľ je povinný v prípade zistenia nedostatku v rámci svojej inzercie o tomto vydavateľa bezodkladne informovať. Inak mu v zmysle bodu VI. zaniká nárok na reklamáciu.
3.3    Zadávateľ je zodpovedný za obsah inzercie v plnom rozsahu. Zadávateľ sa zaväzuje, že inzercia, ktorú požaduje uverejniť prostredníctvom reklamnej služby vydavateľa nebude v rozpore s právnymi predpismi a dobrými mravmi, v inzercii nebudú poškodené záujmy tretích strán, autorské práva a práva na ochranu osobnosti.
3.4    Zadávateľ v prípade vzniku peňažnej alebo nepeňažnej ujmy vydavateľovi v súvislosti s publikovanou inzerciou zadávateľa, uhradí vydavateľovi vzniknutú škodu. Takouto ujmou sa rozumie udelenie peňažnej alebo nepeňažnej sankcie zo strany Štátneho orgánu v súvislosti s inzerciou zadávateľa. Zadávateľ sa súčasne zaväzuje uhradiť všetky náklady vydavateľa súvisiace s právnym zastupovaním, ako aj ďalšie náklady vzniknuté kvôli inzercii zadávateľa.

IV. Špeciálne podmienky a pravidlá pri poskytovaní reklamných služieb na internetových portáloch vydavateľa

4.1    Vydavateľ si vyhradzuje právo odmietnuť reklamu v nasledovných prípadoch:
o     Reklama by mohla poškodzovať dobré meno vydavateľa;
o     Reklama propagujúca priamu konkurenciu vydavateľa;
o     Reklama je v rozpore so záujmami vydavateľa, zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi, alebo sa jedná o prejavy národnostnej, náboženskej, politickej či rasovej neznášanlivosti.
4.2    Špeciálnymi podmienkami na internetových portáloch vydavateľa sa riadi zverejňovanie politickej reklamy. Okrem VOP sa takáto inzercia riadi aj nasledovnými podmienkami. Pravidlá pre politickú reklamu sú nasledovné:
–    Politická reklama musí byť vopred schválená vydavateľom. Vydavateľ môže politickú reklamu odmietnuť v nasledovných prípadoch:
o     Politická reklama by mohla poškodzovať dobré meno vydavateľa;
o     Politická reklama nie je jasne odlíšiteľná od vizuálu a iného obsahu portálov vydavateľa;
o   Politická reklama je v rozpore so záujmami vydavateľa, zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi  alebo sa jedná o prejavy národnostnej, náboženskej, politickej či rasovej neznášanlivosti.
–   Politická reklama je v rámci platného cenníka štandardne spoplatnená prirážkou +30% k cenníkovej cene ak nie je uvedené inak.
–    Politická reklama bude jasne slovne alebo graficky odlíšená od inej reklamy alebo príspevkov na portáloch vo vlastníctve vydavateľa.
–  Vydavateľ si vyhradzuje právo nepovoliť politickú reklamu na každej z ponúkaných reklamných pozícií. Platená politická reklama sa výslovne neuverejňuje vo formáte „Native PR“, „Natívny PR článok“ a pod. a nie je možné ju priamo či prostredníctvom zdieľania uverejneného PR článku zdieľať na Facebooku, Instagrame či ďalších stránkach vydavateľa na sociálnych sieťach.
4.3    V prípade, že zadávateľ uplatňuje náhradu na základne bodu 2.2 VOP, poskytne vydavateľ v prípade uznania reklamácie zobrazovania reklamnej služby náhradnú reklamnú službu, alebo jej alikvotnú časť.
4.4    Vydavateľ sa ničím nezaväzuje k nezobrazovaniu reklám konkurencie zadávateľa.

V. Odplata za poskytnuté služby

5.1    Za poskytnutie reklamnej služby vydavateľom na objednávku zadávateľa vzniká vydavateľovi nárok na odplatu vo výške upravenej Cenníkom spoločnosti REGIONAL MEDIA, s.r.o., alebo dohodou s vydavateľom.
5.2    Cenu za reklamné služby platí zadávateľ vydavateľovi na základe zálohovej faktúry alebo faktúry na úhradu vopred v hotovosti alebo na účet vydavateľa do piatich pracovných dní pred plánovaným uverejnením/spustením zverejňovania reklamnej služby. V zmysle platnej legislatívy je následne po uverejnení/poskytnutí kompletnej služby zaslaná zadávateľovi zúčtovacia faktúra. V prípade spätného účtovania riadnou faktúrou je splatnosť faktúr do 14 dní od ich vystavenia.
5.3    Vydavateľ si vyhradzuje právo príležitostne stanoviť iné ceny, ako cenníkové ceny. Pre zadávateľa platia v momente objednávky ceny podľa aktuálneho cenníka zverejneného na https://www.bbonline.sk/reklama.

VI. Reklamačné nároky zadávateľa

6.1    V prípade, že vydavateľ nezobrazil zmluvný reklamný produkt podľa podmienok uvedených v Cenníku spoločnosti REGIONAL MEDIA, s.r.o. a Všeobecných obchodných podmienok REGIONAL MEDIA, s.r.o., vzniká zadávateľovi reklamačný nárok podľa nižšie uvedených pravidiel.
6.2    V prípade zistenia nedostatku pri poskytnutí reklamnej služby je zadávateľ povinný bezodkladne kontaktovať vydavateľa, o tomto nedostatku ho informovať a požiadať o nápravu podľa vlastných požiadaviek. V prípade, že tak zadávateľ neurobí, reklamačný nárok mu zaniká. Reklamačný nárok v zmysle obsahu poskytovanej služby zaniká automaticky po 14 dňoch odo dňa publikovania. Reklamačný nárok v zmysle dĺžky zobrazovania poskytovanej služby zaniká dohodnutým dňom ukončenia zobrazovania služby.
6.3    Ak zadávateľ oznámi vydavateľovi nedostatok podľa bodu 6.2 a vydavateľ nemôže vykonať požadovanú nápravu, môže poskytnúť zadávateľovi zľavu z ceny, predĺženie poskytovanej služby alebo dôjde k predčasnému ukončeniu obchodných vzťahov.

VII.    Záverečné ustanovenia
7.1    VOP vydavateľa sú platné od 1.4.2011 do vydania nových.