Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SVP, š.p.) a mesto Banská Bystrica podpísali Memorandum o zabezpečení prípravy a následnej realizácie protipovodňovej ochrany intravilánu mesta Banská Bystrica.  

Riaditeľ odštepného závodu Banská Bystrica Ladislav Bariak a primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola dnes podpísali Memorandum o zabezpečení prípravy a následnej realizácie protipovodňovej ochrany intravilánu mesta Banská Bystrica. Memorandum upravuje postup oboch strán pri príprave a realizácii protipovodňovej ochrany mesta.

„Podpis memoranda posúva krajské mesto Banská Bystrica bližšie k protipovodňovej ochrane. Po mnohých rokoch hľadania optimálneho riešenia protipovodňovej ochrany mesta sme našli schodné riešenie. Protipovodňová ochrana mesta Banská Bystrica bude realizovaná formou nábrežných múrov v kombinácii s mobilným hradením“, povedal Ladislav Bariak.

O projekte protipovodňovej ochrany mesta Banská Bystrica sa uvažuje už viac rokov. Pôvodne, v rámci predchádzajúcej štúdie platnej územnoplánovacej dokumentácie a aj spracovanej projektovej dokumentácie, bol pripravovaný tzv. tunelový variant, ktorý počítal s vybudovaním hydraulického tunela popod kopec Urpín. Tento variant bol však finančne náročný a na základe záverov ekonomickej analýzy a analýzy nákladov a prínosov ho nebolo možné realizovať z fondov EU.

Navrhovaný variant protipovodňovej ochrany mesta Banská Bystrica počíta s vybudovaním nábrežných múrov do výšky predpokladanej úrovne hladiny Q100 ročnej vody, ktoré budú doplnené o mobilné hradenia. Podobný systém bol použitý v Bratislave a aj v iných mestách.

„Banská Bystrica je dlhodobo atakovaná rizikom povodňových vôd vo svojom vnútornom meste. Pripomeňme rok 1974 a to, čo nám veľká voda Hrona spôsobila. Aj ostatné roky nás nútia nájsť riešenie, ktoré bude okamžité a prospeje mestu. Za dôležité považujem spoločný dohovor o tom, že z dlhodobého hľadiska budeme naďalej (obaja partneri) preferovať riešenie protipovodňových opatrení formou tunelového riešenia popod Urpín. Mesto Banská Bystrica  vychádza ústretovo voči SVP tým, že riešenie okamžitých opatrení na ochranu mesta pred  storočnými vodami bude zahrnuté aj v novom územnom pláne mesta BB,“ konštatuje primátor Peter Gogola.

SVP, š.p. bude v najbližšej dobre intenzívne pracovať na príprave projektovej dokumentácie. Na základe podpísaného memoranda mesto Banská Bystrica zabezpečí, aby sa navrhované zmeny zapracovali do územného plánu mesta.