Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pozýva milovníkov umenia na online prehliadky výstav v Pretóriu a Bethlenovom dome, ako aj na prehliadku stálej expozície Dominika Skuteckého.

Bethlenov dom

Bethlenov dom (Dolná ulica 8) ponúka na svojom prvom poschodí výstavu Ako na umenie 3/portrét a figúra, na ktorej sú zastúpení autori: Adela Arentová, Igor Benca, Mikuláš Galanda, Viktor Hermély, Igor Hudcovič, Jozef Kostka, Rudolf Krivoš, Ján Mudroch, Mikuláš Palko, Peter Rónai, Veronika Rónaiová, Dominik Skutecký, Martin Martinček, Ester Šimerová-Martinčeková, Imrich Weiner-Kráľ a iní.

Výstava pracuje s témou človeka v širších významových kontextoch. Nejde tu o klasický kurátorský výber diel v snahe mapovať vývoj portrétu a figurálnej tvorby. Ide skôr o predstavenie rôznych tematických okruhov, ktoré sú späté s námetom človeka a jeho existencie (fyziognómia, tvarové odlišnosti a metamorfózy, žena v pozícii dievčaťa a matky, pocity a emócie, motív masky, figúra a možnosti jej stvárnenia), predstavených v dielach autorov rôznych umeleckých prúdov. Kurátorkou výstavy je Martina Martincová.

Foyer Bethlenovho domu patrí výstave HYDROZOA, časť štvrtá, Stála expozícia Stana Filka SPACE IS THE PLACE. Štvrtá časť výstavy je realizovaná na spôsob tzv. Bauhütte. V spoločnom autorskom poňatí grafického dizajnéra Jana Čumlivskeho (CZ), umelca Františka Demetera (SK) a architekta Jakuba Kopca (CZ) je miestošpecifickou priestorovou inštaláciou s názvom Space Is the Place. Kurátorka: Mira Keratová.

Piata časť programu HYDROZOA, Stálej expozície Stana Filka CUM NATURA v autorskom poňatí Petry Feriancovej je rozmerným sochárskym objektom akvária jónického tvaru a svoj priestor našla v Kresliarni.

Online prehliadku nájdete na tomto odkaze.

Pretórium

V Pretóriu (Nám. Š. Moysesa 25) objavíte Krajinu stredu, výstavu fotografií Jána Viazaničku. Krajina stredu je otvorený cyklus dokumentárnych fotografií, ktorými autor už tri roky systematicky mapuje mikroregión Severného Podpoľania, kam patria obce Dúbravica, Poniky, Ponická Huta, Čerín, Čačín, Hrochoť, Horná a Dolná Mičiná a ďalšie stredoslovenské obce. Lokalita je špecifická geograficky (chránená oblasť Poľana), množstvom významných historických pamiatok svetskej a sakrálnej architektúry stredoveku a bohatým folklórnym dedičstvom. Kurátorka: Zuzana L. Majlingová, textovo-grafická intervencia: Milan Zvada, architektonické a grafické riešenie: Peter Liška.

Online prehliadku nájdete na tomto odkaze.

Vila Dominika Skuteckého

Virtuálne môžete nazrieť aj do Vily Dominika Skuteckého (Horná 55) a prejsť stálou expozíciou Dominika Skuteckého Zrenovované. Zámerom novej reinštalácie expozície je využiť potenciál maliarovej vily ako autentického prostredia jeho tvorby a rodinného života. Okrem rozšírenia expozície v umeleckohistorickom kontexte Stredoslovenská galéria realizovala aj čiastočnú rekonštrukciu interiéru podľa nájdenej dokumentácie a dobových vzorov. Namiesto pasívnej obrazárne tak vzniklo dobovo inšpiratívne prostredie prispôsobené pre pohodlné trávenie času návštevníkov s tvorivými aktivitami, kultúrnymi zážitkami aj sprievodnými dočasnými výstavami. Kurátorkou expozície je Katarína Baraníková.

V rodinej vile je uvedená tiež prvá samostatná výstava medzivojnového architekta Alexandra Skuteckého, staršieho syna známeho maliara Dominika Skuteckého. Výstava Architekt Alexander Skutecký popri zhodnotení architektovej tvorby predstavuje aj jeho osobnosť a prispeje k mapovaniu pôsobenia rodiny Skuteckých. Kurátorka: Klára Kubičková, spolu-kurátorka: Katarína Baraníková.

Online prehliadku nájdete na tomto odkaze.