Koncert vianočnej slovenskej a európskej hudby 18. a 19. storočia v podaní umeleckého súboru Solamente Naturali spríjemní a obohatí sviatočnú atmosféru posledných dní tohto roku. Uskutoční sa v stredu 28. decembra v Kostole Narodenia Panny Márie v Radvani na Hôrke.

Už od raného stredoveku sa každoročne slávi polnočná omša a ďalšie omše a pobožnosti vianočného obdobia – sviatkov Narodenia Ježiša Krista (Nativitate Jesu Christi). Neodmysliteľnou súčasťou týchto vianočných slávení bola hudba. Približne v 17. storočí zasiahol do sakrálnej hudby prúd umeleckej tvorby, označovaný ako pastorálny, a spojil sa s liturgickou hudbou vianočného obdobia. Pastorálne motívy sú charakteristické tým, že sa zvukovo ponášajú na vidiecke motívy. Započujeme v nich rôzne pastierske motívy, ako vytrubovanie, hru na píšťalke a podobne. Vianočná pastorela sa pestovala od konca 17. do 19. storočia a jej historická tradícia sa viaže predovšetkým k stredoeurópskym oblastiam, s prevahou obyvateľstva rímsko-katolíckeho vyznania. Krajiny, v ktorých sa pastorálna vianočná hudba pestovala, boli Rakúsko, časť Nemecka, Čechy, Morava, Slovensko a Poľsko. Pastorálna hudba sa hrala od Štedrého večera až do sviatku Troch kráľov (Zjavenia Pána). Rukopisy vianočnej pastorálnej hudby sa na našom území zachovali z čias 18. a 19. storočia. Tvoria súčasť rôznych spevníkov a zborníkov chrámovej hudby. Obdobím jej najväčšieho rozmachu bola druhá polovica 18. storočia. Na tvorbe vianočnej pastorely sa zúčastňovali skladatelia z prostredia reholí, svetskí skladatelia a väčšinu jej poslucháčov tvorili obyvatelia menších miest a vidieka.

Súbor pre starú hudbu Solamente naturali, ktorého zakladateľom a umeleckým vedúcim je vynikajúci huslista Miloš Valent, vznikol v roku 1995 ako flexibilná kombinácia umelcov rôznych odborností, ktorí sa chceli venovať prezentácii hudby 17. a 18. storočia. Repertoár je prvoradý a určuje presné obsadenie súboru. Tak je Solamente naturali raz triom či septetom, inokedy súborom barokového typu, predvádzajúcim barokové oratóriá s orchestrom a zborom. Členovia súboru majú úroveň sólových hráčov, radi objavujú neznáme teritóriá a púšťajú sa do náročných projektov. Špecifickosť súboru vyplýva z ojedinelého prístupu k interpretácii hudby 17. a 18. storočia. Dnes, po celosvetovom boome Early Music, už nestačí jednoducho reštaurovať starú hudbu a jej ducha. Zásadné je používanie dobových nástrojov a hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch. Hlavnou devízou súboru je entuziazmus, tvorivosť a profesionálny prístup jeho členov, sprevádzaný spontánnosťou a prirodzenosťou – ako odhaľuje už samotný názov súboru. Repertoár súboru je bohatý a okrem základných majstrovských skladieb od Vivaldiho, Händla, Bacha, Purcella, Scarlattiho, Lullyho a Rameaua ponúka aj neznáme a ojedinelé diela slovenskej proveniencie.

Dôležitou súčasťou súboru Solamente naturali je spolupráca so zahraničnými umelcami ako Andrew Parrott, Steven Stubbs, Marek Štryncl, Otto Kargl, Jana Semerádová, Pheobe Cerrai, zbormi Capella Nova Graz, Collegium Marianum a ďalší. Solamente naturali je súbor dobre známy aj v zahraničí. Je pravidelným hosťom festivalov starej hudby v Českej republike, vystúpil na prestížnych festivaloch, ako napr. Bostonský festival starej hudby, Händlove slávnosti v Götingene, Vantaa Barock Helsinki, Larvik Barokk v Nórsku, na renomovanom Haydnovom festivale v Esterháze v Rakúsku, úspešne sa prezentoval na koncertoch vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Taliansku a Poľsku.

Súbor Solamente naturali mimoriadnym vystúpením v Kostole Narodenia Panny Márie v Radvani na Hôrke spríjemní sviatočný čas v Banskej Bystrici Na koncerte slovenskej a európskej hudby 18. a 19. storočia, pod názvom Pastorella, zaznejú skladby, ktoré vznikli na našom území a v čase baroka zneli v tunajších chrámoch ako súčasť vianočných sviatkov našich predkov. Koncert sa uskutoční v stredu 28. decembra o 19.00 h.