Na základe medializovného podnetu občana, ktorý doniesol do Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici v plastovej nádobe 6 kusov odchyteného hmyzu údajne z postele z izby Študentského domova Akadémii umení v B. Bystrici, vykonali odborníci tohto úradu hneď na druhý deň (7. augusta 2013) v tomto zariadení kontrolu.

akademia umeniRÚVZ podanie zaevidoval a prinesenú vzorku odchyteného hmyzu zaslal okamžite na odbor lekárskej mikrobiológie – oddelenie biológie životného prostredia na jeho determináciu. Výsledok je, že vo vzorke boli mikroskopicky determinované jedince ploštice posteľnej ( lat. Cimex lectularius). Námietky občana sa týkali výskytu hmyzu v izbe počas dvoch dní, kedy bol v študentskom domove ubytovaný.. Z osobného rozhovoru tiež vyplynulo, že dotyčný občan sa živí predajom vonných sviečok na rôznych predajných miestach a strieda ubytovacie zariadenia a lokality. Odborníci RÚVZ prešetrili podanie priamo v priestoroch predmetného študentského domova

„Obhliadkou ubytovacích priestorov a kontrolou príslušnej dokumentácie nebolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, ktoré je povinný plniť podľa schváleného prevádzkového poriadku. Ubytovacie priestory sú udržiavané, predložili nám objednávky, faktúry, dodacie listy na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, prostriedkov na tepovanie čalúneného nábytku (postele v ubytovacích izbách), objednávka na vypratie a dezinfekciu posteľnej bielizne. Kontrolou zápisnice zo zasadnutia rady ubytovaných študentov, kde sú zaznamenané návrhy a pripomienky študentov k prevádzke ŠD AU, nebolo zistené sťažovanie sa študentov, resp. riešenie problémov v súvislosti s výskytom lezúceho hmyzu,“ uviedla vedúca Národného referenčného centra pre hodnotenie vplyvu voľného ovzdušia a ovzdušia vnútorných priestorov nevýrobného charakteru na zdravie populácie, MUDr. Katarína Slotová.

Dodala, že kontrolou záznamov o ubytovaných hosťoch bolo zistené, že v júli bolo v ubytovacom zariadení ubytovaných 58 hostí s počtom 688 prenocovaní počet prenocovaní, pričom sa ani jediný ubytovaný na niečo podobné nesťažoval. Občan bol v tomto zariadení ubytovaný aj predtým a dosial nemal k ubytovaniu žiadne výhrady.

V izbách u odborníci uskutočnili cielenú vizuálnu obhliadku miest pravdepodobného výskytu a úkrytu lezúceho hmyzu, t.j. matrace, priestory za posteľou, pod posteľou, matrac vyťahovacej spodnej časti postele, šuplíky pod posteľou a priestor pod šuplíkom postele, vnútrajšok nočného stolíka, priestor v škáre na spodnej vonkajšej časti nočného stolíka, škára v rohu steny na podlahe pod obkladovou lištou, škára v čalúnenom kresle pod vrchným matracom, vankúše, paplóny. Nezistili výskyt živého jedinca, dokonca ani škvrny na lôžkovinách súvisiace s výskytom ploštíc. Na overenie výskytu bolo zároveň z týchto miest odobratých 12 vzoriek zlepov zo 6 izieb, vrátane všetkých izieb v ktorých ste bol ubytovaný.

„Pri výkone štátneho zdravotného dozoru teda nebolo zistené porušenie povinností prevádzkovateľa predmetného ubytovacieho zariadenia z hľadiska ochrany verejného zdravia. Prevádzkovateľ plní povinnosti podľa prevádzkového poriadku schváleného RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici. Ani mikroskopická analýza odobratých vzoriek zlepov nepotvrdila prítomnosť ploštice posteľnej,“ uzatvára tému MUDr. Katarína Slotová.