Od 3. februára prebieha v Thurzovom dome – sídle Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, výstava umeleckých prác a tvorivosti odsúdených, ktorá potrvá až do 31. marca.

Organizátorom výstavy je Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Kráľová v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici. Návštevníci múzea budú môcť vidieť prezentáciu výtvarných a rezbárskych diel, patenty prihlásené na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, sortiment výrobkov vyrábaných v strediskách vedľajšieho hospodárstva ústavu a rôzne iné výrobky, resp. diela odsúdených. Odsúdení, autori uvedených diel, prezentujú vo svojich prácach talent, technické myslenie i zručnosti. Ďalej tu bude tiež prezentované vzdelávanie odsúdených realizované ústavom v spolupráci s Konzultačným a informačným centrom EDUKOS.

Význam a opodstatnenosť realizácie výstavy je okrem iného i v tom, že odsúdení môžu takouto formou prezentovať pozitívne stránky svojej osobnosti. V prácach odsúdených sú odzrkadlené ich pocity, nálady, vnemy a v neposlednom rade istý potenciál zručností a vedomostí. Nie je mnoho ľudí, ktorí v „izolovanom“ priestore dokážu vytvoriť napr. úspešný patent technického zariadenia na šetrenie a zdokonalenie spaľovania pohonných látok v motore, či patent na vysušenie muriva alebo dreva. Je preto zaujímavé, že niektorí odsúdení dokážu nájsť v sebe schopnosti, zručnosti i talent v prostredí, ktoré ich obmedzuje na slobode. Uvedené diela a výrobky len potvrdzujú skutočnosť, že pri zmysluplnom využití voľného času môže i odsúdený vykonať mnoho pozitívneho pre spoločnosť.

Výstava „Čo je v nás“ má aj ďalší ľudský rozmer. Niektoré z vystavených prác sú určené na predaj, pričom výťažok z predaja bude venovaný Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Väznené osoby sa i takouto mierou a formou môžu pričiniť o zmiernenie zdravotných problémov detí a ich rodín. Veríme, že výstava splní svoj cieľ a účel. Jej hlavná idea „žiť sa oplatí“, hovorí za všetko.