Stredoslovenská galéria Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy Mám rada pozornosť, ktorá sa uskutoční v utorok 6. februára 2018 o 17.00 h v Pretóriu na Námestí Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici.

Výstavný projekt Mám rada pozornosť je výsledkom umeleckého výskumu, ktorý pracuje s priestorom budovy Pretória Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Pretórium – pôvodne renesančná radnica – bolo postavené po roku 1500 a je významnou historicko-architektonickou pamiatkou situovanou v stredovekom hradnom areáli mesta. Budova prešla dlhým architektonickým vývojom, viacerými stavebnými etapami a mnohými zmenami funkcií. V novšej histórii tu sídlila rímskokatolícka škola či prvá expozícia Múzea SNP. Od roku 1970 slúži Pretórium ako výstavný priestor galérie.

Výstava venovaná Pretóriu vychádza z iniciatívy výtvarníčky Lucie Luptákovej, ktorá sa reflexiou tohto priestoru zaoberá už niekoľko rokov a ktorá k participácii na projekte prizvala ďalších hostí: Janu Kapelovú, Mateja Gavulu a Oldřicha Morysa. Tvorcovia spoločne reagujú na fyzickú percepciu budovy Pretória, na jej emocionálne prežívanie a symbolickú hodnotu, na otázky individuálnej, kolektívnej, ale aj inštitucionálnej a sociálnej pamäti priestoru.

Zámerom výstavy je okrem iného pracovať aj s myšlienkou otvorenosti galerijnej inštitúcie, ktorá budovu v súčasnosti spravuje a niekoľko desaťročí určuje jej spoločenské funkcie. Otvorenosť inštitúcie je manifestovaná voľným sprístupnením všetkých fyzických priestorov budovy a koncentrovaním pozornosti umeleckej reflexie do obslužných, nevýstavných priestorov chodieb, pivnice, podkrovia či loggie. Práve v týchto priestoroch sa zachovalo najviac architektonických detailov, odkazujúcich na historické stavebné etapy objektu. Monumentalitu prázdnych výstavných siení galérie, ktorá je výsledkom najmladšej funkcionalistickej prestavby, ponechávajú tvorcovia vyznieť v jej architektonickej a priestorovej čistote. Popri výtvarných prácach, vytvorených na báze miesto-špecifických inštalácií, videoprojekcií, performancií a objektov môže návštevník výstavy intenzívnejšie vnímať aj komplexnú kondíciu budovy a množstvo detailov, ktoré zostávajú pri bežnej prevádzke galérie pred divákmi ukryté.

Výstavný projekt Mám rada pozornosť pracuje s materialitou a historickými vrstvami priestoru Pretória – jednak samotných miestností, ale aj budovy ako architektúry s jej fyzickými premenami, meniacim sa funkčným využitím a rôznymi významovými rovinami jej blízkeho okolia. Projekt neponúka klasické materializované artefakty, je skôr návodom, ako na realitu bezprostredne nazerať. Je viac o procese približovania sa k skutočnosti, ako definitívnom pohľade rámovanom priestorom výstavnej siene. Tvorivosť a koncentrovaná pozornosť je tu chápaná ako princíp, ktorý sa nanovo pokúša nazerať do minulosti a prítomnosti. Informácie syntetizuje do novej jedinečnej udalosti, ktorá sa stáva údajmi pre budúcnosť.