Každý druhý piatok v mesiaci počujeme na poludnie rozozvučenie sirény. Ide o preskúšanie ich funkčnosti, ale najmä v súvislosti s konfliktom na Ukrajine či teroristických útokoch v západnej Európe sa opäť hovorí aj o riziku reálneho ohrozenia. Čo by ste spravili, keby tieto sirény začali znieť v iný čas?

V prvom rade treba rozoznať dva druhý tónov. Kolísavý, dvojminútový tón, označuje všeobecné ohrozenie. Oznamuje ohrozenie únikom nebezpečnej látky, v našom meste môže ísť napríklad o čpavok zo zimného štadióna, pivovaru, veľkokapacitných chladiacich boxov, prepravy po železnici, cestnej siete, chlór z plavárne, úpravne vody alebo únik iných nebezpečných látok pri preprave či veľké cestné, železničné, letecké havárie, požiare a podobne.

ilu-sireStály, šesťminútový tón, oznamuje ohrozenie vodou. V našom meste by to mohlo znamenať záplavy z vodného toku Hrona, ale aj potokov Bystrica, Rudlovského či Tajovského potoka, ale aj záplavy z prívalových dažďov a prietrži mračien.

V týchto prípadoch sa všeobecne odporúča zachovať pokoj a pokiaľ sa nachádzate mimo budovu, je odporúčané vrátiť sa domov či vstúpiť do najbližšej budovy.

Pokiaľ by ste sa nachádzali doma, je potrebné, aby ste uzavreli všetky okná, zamedzili vetraniu a prelepili špáry a netesnosti. Ďalej je dôležité, aby ste uhasili všetok otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia. Nezabudnite sledovať vysielanie verejnoprávnej televízie, rádia a ďalších elektronických médií a podľa nich sa riadiť pokynmi pracovníkov mesta, polície, hasičov a ďalších osôb, ktoré sa podieľajú na záchranných prácach.

Domov v mimoriadnych situáciách neopúšťajte, nesnažte vyzdvihnúť deti zo školských zariadení. Samotné školy majú vlastný záchranný systém. Telefonujte len v najnutnejších prípadoch a snažte sa čo najmenej zaťažovať linky záchrany. Vhodné by bolo, keby ste si pripravili evakuačnú batožinu, ktorá by mala zahŕňať vaše osobné doklady, nevyhnutné lieky, cennosti, stravu, nápoje a iba nevyhnutné oblečenie. Ak započujete stály dvojminútový tón, značí to koniec ohrozenia.

V roku 2015 je pravidelná skúška sirén naplánovaná na poludnie ešte v nasledujúcich termínoch: 13. marca, 10. apríla, 15. mája, 12. júna, 10. júla, 14. augusta, 11. septembra, 9. októbra, 13. novembra a 11. decembra 2015.