Podľa Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií sa vo štvrtok 31. marca skončilo zimné obdobie. Vďaka priaznivému počasiu sa v priebehu posledných dvoch týždňov začali vykonávať prvé lokálne opravy miestnych komunikácií.

DSC_0807Súbežne s úspešným štartom celomestskej upratovacej akcie Za krajšie mesto začala samospráva aj so strojným čistením hlavných ťahov ciest, chodníkov a vnútroblokov. Na stavebnú údržbu komunikácií bolo v mestskom rozpočte na rok 2016 vyčlenených 450 tis. eur. Ďalších 270 tis. eur sa použije na tento účel z finančných prostriedkov jednotlivých volebných obvodov. Počas zimného obdobia boli v obmedzenom rozsahu opravované lokálne poškodenia komunikácií s použitím technológie nahrievania vozovky infražiaričmi.

Od polovice marca začala firma MIS upravovať cesty štandardným spôsobom teplými asfaltobetónovými zmesami. V týchto dňoch spúšťajú naplno svoju prevádzku aj výrobcovia asfaltových zmesí, čo správcovi komunikácií umožní začať s opravami väčších celkov ciest a chodníkov.

DSC_0793Doposiaľ sa odstránili výtlky napríklad na Moskovskej ulici, Ul. na Uhlisku, Radvanskej, Švermovej a Jilemnického ulici. Opravy sú naplánované na Bakossovej ulici vrátane vnútroblokových komunikácií, Ceste na amfiteáter, Jegorovovej ulici, Pieninskej ulici, Ul. Martina Rázusa a mnohých ďalších. So súvislou obnovou ciest a chodníkov počíta samospráva napríklad v Lazovnej ulici smerom k Základnej škole J. Bakossa, na Ul. prof. Sáru, Haškovej ul., Zvolenskej ceste (tzv. Kúpeľná) či na Strednej ulici. Po zime sa mesto zároveň pustilo aj do dokončenia opravy chodníkov a úpravy zelene v parku pred budovou Mestského úradu na ulici Československej armády v Banskej Bystrici.