Samospráva začala v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska budovať v Banskej Bystrici debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou. Spoločným cieľom je jednotlivé prvky postupne rozšíriť na území celého mesta.

Hmatateľne a farebne označené priechody pre chodcov so zníženým obrubníkom, dostatok vodiacich línií na verejných spevnených plochách alebo vhodne umiestnený mestský mobiliár. Toto sú bezbariérové opatrenia pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktoré často slúžia oveľa väčšej skupine obyvateľstva.

Nové prvky pre nevidiacich a slabozrakých začala samospráva aplikovať pred priechody pre chodcov pri rekonštrukcii existujúcich, ale aj výstavbe nových chodníkov. Výhodou je ich jednoduché osadenie kdekoľvek, bez výraznej stavebnej činnosti. Hmatateľné zložky povrchov zjednodušujú orientáciu v priestore, navádzajú ľudí k požadovanému cieľu a varujú ich pred nebezpečným miestom.

„Pri obnove chodníkov už dlhodobo kladieme dôraz nielen na ich bezpečnosť, ale aj bezbariérovosť. Naším cieľom je, aby boli postupne odstránené všetky bariéry z ciest a ulíc mesta pre ľudí so zrakovým, ako aj s rôznym typom iného zdravotného znevýhodnenia. Vhodne farebne členené prostredie s jasnými líniami im pomáha pri samostatnom pohybe. Verím, že spolupráca s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa ešte viac prehĺbi a spoločnými silami nájdeme efektívnejšiu cestu, ktorou prispejeme k tomu, aby bola Banská Bystrica bezpečná pre všetky skupiny obyvateľstva,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Prvky vo forme hmatateľných a farebných označení, znížených obrubníkov i vodiacich línií sa aktuálne nachádzajú na vybraných chodníkoch, priechodoch pre chodcov a zastávkach MHD na uliciach Okružná, Gorkého, Wolkerova, Jilemnického, Partizánska, novo zrekonštruovaná Hutná, ale aj Ulica 29. augusta.

„Na realizáciu sme sa rozhodli použiť metódu stierkovania studeným plastom bez nutnosti zásahu do pôvodných konštrukcií. Vyskladať možno varovný, signálny a vodiaci hmatateľný pás, ako aj umelú vodiacu líniu. Materiál musí byť farebne stály, odolný voči poveternostným vplyvom a mechanickému opotrebovaniu. Na cestách v exteriéri sa používa kontrastná farba k okoliu, v našom prípade to je červená farba pásov na sivom alebo čiernom povrchu,“ hovorí Ján Lešňovský, konateľ spoločnosti Cestné prvky, s.r.o.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, charitatívna a humanitárna organizácia, ktorá združuje ľudí so zdravotným postihnutím, ich priaznivcov i rodičov nevidiacich a slabozrakých detí. Dlhé roky sa v rámci Banskobystrického kraja snaží vytvárať debarierizačné podmienky pre ľudí so zrakovým postihnutím.

„Sme veľmi radi, že síce po malých krokoch, ale debarierizácia v Banskej Bystrici predsa funguje. Sme vďační za intenzívnu spoluprácu s mestom, predovšetkým za aktívne nasadenie i ľudský prístup oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov, ako aj oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí,“ uzatvára Vladimíra Ezr z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.