Obyvateľov Banskej Bystrice čaká ďalšia skúška trpezlivosti. Pôjde však o dôležitý test osadenia mobilného hradenia slúžiaceho na zabezpečenie úsekov mesta pred prípadnými povodňami.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik ako investor a budúci správca realizuje stavbu „Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami“. Jedným z funkčných prvkov stavby je aj mobilné hradenie, ktorého účelom je zabezpečiť intravilán mesta Banská Bystrica pred vyliatím vody z koryta rieky Hron a jej prítokov najmä v otvorených úsekoch.

V tejto súvislosti sa v dňoch 28. a 29. septembra uskutoční skúšobné osadenie mobilného hradenia. V utorok 28. septembra v úseku od lávky pre peších v Majeri po most na ulici Golianova (most pri Smrečine) a v stredu 29. septembra v úseku od zaústenia vodného toku Bystrica do Hrona v súbehu s rýchlostnou cestou R1.

Pri osádzaní mobilného hradenia  dôjde zo strany zhotoviteľa stavby dňa 28. septembra v čase od 11:00 do 13:00 h. k uzatvoreniu cestného mosta cez rieku Hron na ulici Golianova (most pri Smrečine). Uvedená uzávierka bude koordinovaná príslušníkmi Policajného zboru Slovenskej republiky.

Súčasne dňa 28. septembra dôjde k dočasnému obmedzeniu pohybu peších a cyklistov na pravostrannej a ľavostrannej ochrannej hrádzi Hrona v Banskej Bystrici od mosta pri Smrečine po lávku cez Hron v časti Majer. Začiatok obmedzení vstupu na ochranné hrádze Hrona bude približne v čase od 7:00 h., do doby osadenia a následnej demontáže mobilného hradenia (predpoklad do podvečerných hodín toho istého dňa).

Zhotoviteľ sa ospravedlňuje za čiastočne vzniknuté dopravné obmedzenia pri skúšaní prvkov mobilného hradenia, ktoré budú v budúcnosti operatívne inštalované pre ochranu obyvateľov mesta Banská Bystrica a ich majetku.