V marci po zhruba jedenástich rokoch príprav banskobystrickí mestskí poslanci schválili nový územný plán mesta, ktorý nahradil predošlý záväzný materiál zo sedemdesiatych rokov. Organizácia VIA IURIS sa ale domnieva, že nebol vypracovaný a schválený v súlade so zákonom.

Problémy s prijímaním nového územného plánu sa tiahnu ešte od predošlého volebného obdobia, kedy na jeho sklonku vtedajší primátor Peter Gogola napokon nemohol podpísať v zastupiteľstve schválený materiál. Poslanci totiž odhlasovali vylúčenie viacerých kontroverzných stavieb ako nové malé vodné elektrárne vo Vlkanovej a Iliaši, možnosť výstavby na Urpíne, priestor pre hotel pred Múzeom SNP či ďalšie zahusťovanie sídlisk. To však podľa vyjadrení viacerých štátnych úradov už po skončení úradného procesu predchádzajúceho schvaľovania urobiť nemohli.

uzemny-plan-2015Na rovnaký problém narazilo aj nové vedenie mesta, ktoré ak nechcelo celý proces schvaľovania zopakovať, muselo predložiť opäť rovnaký materiál. Proti zahrnutiu týchto stavieb boli dlhodobo poslanci Banskobystrickej alternatívy a ďalší nezávislí poslanci. Ako priebežne poukazovali, niektoré spomenuté stavby mali byť zahrnuté do plánu mimo hlavného zadania a navyše bez akceptovania pripomienok verejnosti.

Tento názor teraz zastávajú aj advokáti VIA IURIS, ktorí vypracovali podnet na prokuratúru. „V podnete je uvedených viacero dôvodov nezákonnosti územného plánu. Podľa nášho názoru bol územný plán schválený v rozpore s jeho zadaním, v rozpore s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou, niektoré akceptované pripomienky verejnosti neboli do znenia územného plánu zapracované a funkčné využitie plôch boli nezákonne menené potom, ako prebehlo verejné prerokovanie územného plánu. Navyše, okresný úrad pri dohľade nad prípravou územného plánu podľa nášho názoru prekročil svoje právomoci,“ hovorí advokátka Eva Kováčechová. Podanie podnetu na prokuratúru podporilo svojim podpisom na petícii viac ako 300 ľudí.

Mestskí poslanci väčšinovo schválili nový územný plán v marci tohto roku, a tak už od mája nadobudol svoju účinnosť. Pozmeňovacie návrhy poslancov Banskobystrickej alternatívy na vyňatie kontroverzných stavieb už na rozdiel od predchádzajúceho volebného obdobia prijaté neboli, aj keď trvali na svojom právnom názore, že poslanci takúto kompetenciu majú. Schválenie však prešlo so súčasným zadaním pre Útvar hlavného architekta mesta, aby začalo s vypracovaním prvých zmien a doplnkov nového územného plánu, ktoré by vyňali možnosť výstavby malej vodnej elektrárne v Iliaši. Mesto zároveň následne vydalo v lokalite stavebnú uzáveru tak, aby sa stavba nemohla realizovať do prijatia uvedených zmien.