Ako sme vás už informovali, prvá etapa čistenia v tradičnej akcii Za krajšie mesto, je naplánovaná už počas víkendu (25. – 27. marec 2011). Oddelenie životného prostredia Mestského úradu v Banskej Bystrici počíta s aktívnou účasťou obyvateľov mesta, škôl, mimovládnych neziskových organizácií a občianskych iniciatív.

Podľa vedúcej oddelenia Beáty Kostúrovej: „K čisteniu verejných priestranstiev ako Mestský park, Jelšový hájik, park pod Pamätníkom SNP budú prizvané aj environmentálne zamerané miestne dobrovoľné organizácie.  Dočistenie plôch zabezpečí správca verejnej zelene ZAaRES Banská Bystrica a pracovníci prijatí na aktivačné práce.“

Harmonogram akcie:

I. ETAPA ( 25. – 27. 3.2011) : Rudlová Sásová, Jakub, Uľanka

II. ETAPA  (1. – 3. 4.2011): Centrum, Uhlisko, Majer, Senica, Šalková

III. ETAPA  (8. – 11. 4.2011): Radvaň, Fončorda, Podlavice, Skubín, Iliaš, Kremnička, Rakytovce

Upratovať za krajšie mesto bude aj primátor Banskej Bystrice Peter Gogola, ktorý sa zapojí do prvej etapy čistenia sídliska Rudlová – Sásová. „Počas akcie zabezpečíme v  jednotlivých lokalitách mesta   pristavenie   veľkoobjemových   kontajnerov.  Obyvatelia  boli  o  akcii  informovaní   už v predstihu  prostredníctvom letákov a verím, že sa pridajú malí i veľkí. Prosíme Banskobystričanov,  aby počas akcie nevykonávali rezy a výruby kríkov, stromov a zamerali sa len na čistenie chodníkov, vyhrabávanie trávnikov od lístia, suchej trávy a komunálneho odpadu.“

Akcia Za krajšie mesto má v Banskej Bystrice svoju tradíciu a obyvatelia čistia verejné priestranstvá už od roku 1996. Každoročne sa podarí vyzbierať v priemere viac ako 200 ton odpadu.