Každý rok ( od roku 1950) sa 7. apríla pri príležitosti založenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 1948 slávi Svetový deň zdravia (World Healthy Day) .

Ide o celosvetovú kampaň, zameriavajúcu sa vo všetkých krajinách sveta na jeden zdravotný problém s globálnym dosahom, pričom zvolená téma zdôrazňuje prioritnú oblasť záujmu WHO. Pre rok 2012 sa takouto témou stalo Starnutie a zdravie. V priebehu niekoľkých posledných desaťročí sa priemerná dĺžka života vo všetkých štátoch sveta výrazne zvýšila. Čoskoro bude viac starších ľudí než detí. Aj keď sa v súvislosti s týmito demografickými zmenami zvyčajne hovorí viac o problémoch, predstavujú aj pozitívne výzvy a príležitosti. Využiť zmysluplne potenciál starších ľudí je úlohou každej spoločnosti. Preto sa intenzívne hovorí o zdravom, aktívnom a dôstojnom starnutí. Téma „Starnutie a zdravie“ sa dostáva do popredia najmä kvôli rastúcemu podielu starších ľudí v Európe i vo svete. Podľa štatistík Eurostatu, obyvatelia vo veku nad 65 rokov budú v roku 2060 tvoriť takmer 30% populácie Európskej únie, čo znamená, že na jedného staršieho občana budú pripadať dve osoby produktívneho, resp. mladšieho veku (pre porovnanie, v roku 2010 obyvatelia vo veku nad 65 rokov tvorili 16 %-ný podiel).

„Byť fyzicky a mentálne fit je jeden z dôležitých predpokladov aktívneho a dôstojného starnutia. Zdravé starnutie môže prispieť k zvýšenej účasti starších osôb na trhu práce, v celoživotnom vzdelávaní sa, na dianí v spoločnosti a v odovzdávaní skúseností mladším. Môže umožniť zmysluplné využívanie voľného času, udržanie si nezávislého a tým kvalitnejšieho života,“ konštatuje k téme MUDr. Silvia Kontrošová, vedúca Odboru podpory zdravia banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Dodáva, že do aktivít pri tejto príležitosti sa už tradične zapájajú aj pracovníci tohto odboru.

Vo štvrtok 5. apríla 2012 bude v RÚVZ Banská Bystrica Deň otvorených dverí od 7.00 h, na ktorý pozývajú nielen všetkých svojich zamestnancov, ale predovšetkým obyvateľov Banskej Bystrice. Vyšetrovať budú základné rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb-antropometrické parametre ( index telesnej hmotnosti (BMI) a index centrálnej obezity, biochemické parametre (celkový cholesterol, HDL cholesterol, triglyceridy, glukóza) z kapilárnej krvi, tlak krvi, poskytnú však aj individuálne poradenstvo. Záujemcovia sa môžu objednať na Odbore podpory zdravia RÚVZ BB (č.t. 4367 449, 4367 424, alebo 448). Musia prísť nalačno, môžu piť ale len nesladené nápoje.