Výstavné priestory Thurzovho domu v Banskej Bystrici si v tento neskorý jesenný čas podmanili historické hodvábne mortuáriá.

mortuáriáVýstava Obnovený pôvab mortuárií II. ponúka návštevníkom 52 nádherných a jemných hodvábnych mortuárií, z toho šesť v pôvodnom stave– pre porovnanie s tými, ktoré sú už zreštaurované. Napriek tomu, že mortuáriá sú smútočné oznámenia, neevokujú smútok. Skôr naopak. Ako naznačuje podtitul výstavy, je to Oslava života na jeho konci. „Mortuárium je ako jednostranová kniha, v ktorej je niekoľkými slovami zhrnuté to podstatné zo životazosnulého šľachtica, alebo cirkevného hodnostára,“ hovorí historik Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici PhDr.Filip Glocko, ktorý je spoluautorom a odborným garantom výstavy. Ďalšími sú PhDr.Martina Hrdinová, PhD. a PhDr. Roman Hradecký.

Na otázku, čo znamená byť autorom výstavy, Filip Glocko odpovedá: „Najprv treba porozumieť fondu. Až keď človek spozná fond, spozná aj jeho vzácnosť a unikátnosť. Pri mortuáriáchsa unikátnosť znásobila nielen ich počtom, v zbierke Stredoslovenského múzea je vyše dvesto mortuárií, ale tiež ich významom. Fond sme museli zreštaurovať, aby sme návštevníkovi mohli ponúknuť to, čo je vizuálne atraktívne. Do kontrastu s vystavovanými zreštaurovanými mortuáriami sme dali aj nezreštaurované, aby návštevníci videli, ako vyzerali pôvodne.“

Z vernisážeMortuáriám sa Filip Glocko venujeviac ako dva roky. Výsledkom jeho práce a práce jeho kolegov bola výstava Obnovený pôvab mortuárií I. vo februári minulého roku, ktorá predstavila päťdesiat zreštaurovaných papierových mortuárií. „Finalizáciu nášho výskumu prezentuje aktuálna výstava ďalších päťdesiatdva, tentoraz hodvábnych mortuárií,“ hovorí Filip Glocko. Najviac vystavených mortuárií prináleží rodu Radvanských, ktorí patrili k ich veľkým zberateľom. Vo svojom kaštieli v Radvani mali Radvanskí rodové múzeum a v ňom množstvo rôznych cenných artefaktov, mortuáriá nevynímajúc.

Zaujímavé sú mortuáriá s obráteným erbom, ktoré symbolizujú vymretie rodu po meči, ale aj tie s dvomi erbmi tzv. erbovou alianciou. Keď sa urodzené dievča vydalo, okrem erbu svojho rodu získalo aj erb rodu svojho manžela. Najstaršie vystavované mortuárium je z roku 1712. Zdobilo čierne plátno na rakveKrištofa Kubínyho z Vyšného Kubína a Vlách.

Mortuáriá vystavené v Thurzovom dome sú naozaj unikátne. Ten, kto v nich vie čítať, sa o živote človeka, pre ktorého boli vytvorené, dozvie možno aj viac, než kedysi vedeli jeho súpútnici. Navyše sú vizuálne veľmi silné. Erby a ďalšie heraldické znaky na jemnom hodvábe majú veľkú výpovednú hodnotu. Autori mortuárií nie sú známi. Známa je ale skutočnosť, že mortuáriá boli výsadou zemianskych a šľachtických rodín. Žeby predsa len neplatilo, že iba v smrti sme si všetci rovní? Alebo ako povedal LuciusAnnaeusSeneca: Smrť všetko zrovná, nie sme si rovní rodom, v smrti sme si rovní…

ČO (MOŽNO) NEVIETE O MORTUÁRIÁCH

Zelená miestnosťSlovo mortuárium je prevzaté z novovekej latinčiny a označuje vo všeobecnosti ozdobný, honosný, pohrebný erb s výpočtom hodností a zásluh zomrelého. Múzejníci, archivári či pamiatkari v stredoeurópskom priestore však tento výraz používajú aj pre smútočné oznámenie o úmrtí osoby šľachtického stavu s rodovým znakom a s nápismi oznamujúcimi jeho meno, hodnosti, dátum narodenia či vek a dátum úmrtia. Vo fonde Stredoslovenského múzea(SSM) v Banskej Bystrici sú mortuáriá z prvých desaťročí 18. storočia po 1. polovicu 20. storočia.

Podľa erbov pochádzajú z viac ako 130 šľachtických rodín, prevažne so vzťahmi k strednému Slovensku. Najpočetnejšie zastúpenie má rod Radvanských, väčší počet erbov pochádza tiež od rodu Benických, Podmanických. Bohušovcov, Gerambovcov, Kišfaludiovcov, Kubínskych (Kubíny), Okoličianskych (Okolicsányi), Révaiovcov, Spielenbergerovcov, Svätojánskych (Szentiványi), Ujháziovcov a Wenckheimovcov. Nechýbajú ani mortuáriá cirkevných hodnostárov, medzi ktorými sú aj pohrebné erby troch banskobystrických biskupov: Františka Berchtolda, Antona Makaia a Gabriela Zerdahéliho.

Pohrebné erby sa vyhotovovali z papiera alebo hodvábu, mali tvar obdĺžnika, horný prípadne aj dolný okraj býval niekedy spevnený drevenou lištou. Pri pohrebe bývali položené v niekoľkých radách na čiernej látke kryjúcej rakvu, ďalšie erby pripnuté na sviece boli na oltároch, prípadne ich mali so sviecami držať počas obradu významné osobnosti alebo členovia rodiny. Pohrebné erby so sviečkami sa tiež roznášali po domoch, čím plnili funkciu úmrtných oznámení.

mortuáriá2Mortuárium je mimoriadne vzácny exponát, ktorý prináša mnoho dôležitých informácií. O jedinečnom význame hovorí nielen jeho umelecká hodnota, ale aj fakt, že ide o vzácne historické, heraldické a genealogické pramene. Cenné údaje v nich obsiahnuté nie je možné získať v prevažnej väčšine zo žiadnych iných zdrojov a navyše málokedy v takejto kombinácii. Vo fondoch slovenských archívov a múzeí sa ich zachovalo odhadom niekoľko stoviek. Tieto inštitúcie ich získali najmä pri preberaní archívov a pozostalostí po majiteľoch kaštieľov a kúrií. Platí to aj o kolekcii viac ako 200 kusov mortuárií zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, ktoré veľkú väčšinu z nich získalo ako pozostalosť po Radvanských, uloženú v ich kaštieli v Radvani.

Prvým krokom k záchrane fondu bol úspešný grant schválený Ministerstvom kultúry SR, vďaka ktorému sa podarilo obnoviť prvých 30 kusov mortuárií. SSMspolufinancovalo záchranu ďalších 20 kusov mortuárií, čím sa vytvoril prvý skompletizovaný celok zachránených zbierkových predmetov. Prvotne sa do reštaurátorskej kampane zaradili najviac poškodené kusy. Reštaurátorský zámer v obnove tentoraz už celej zostávajúcej zbierky pokračoval za finančného zastrešenia grantom VÚB. Celý reštaurátorský proces  majstrovsky zvládol reštaurátor Mgr. Art. Štefan Kocka.

Toto však ani zďaleka nie je všetko, čo sa o mortuáriách, ich pôvode a o ľuďoch, ktorým patrili, môžete dozvedieť na výstave v banskobystrickom Thurzovom dome. Najmä ak sa zúčastníte komentovanej prehliadky s autorom výstavy Filipom Glockom, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 19. novembra o 16. hod. Vstup na komentovanú prehliadku je voľný. Výstava Obnovený pôvab mortuárií II. potrvá do 6. decembra. (Otváracie hodiny:Ut – Pia: 9. – 17. hod., So – Ne: 13. – 17. hod.)