Súťaž Cesty za poznaním minulosti vyhlasuje Múzeum SNP a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov už po deviaty krát pri príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania a 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.

Súťaž prebehne celkovo v troch kategóriách. Prvú kategóriu tvoria deti vo veku od šesť do desať rokov (žiaci 1.-4. ročníka ZŠ, ZUŠ a špeciálnych škôl). Druhá kategória pozostáva z jedenásť až pätnásť ročných detí (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl, žiaci 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií). Poslednou treťou kategóriov sú študenti vo veku od šestnásť do osemnásť rokov (študenti SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií,  ZUŠ, klienti výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre mládež).

Vo všetkých kategóriách sa súťaží zvlášť vo výtvarnej a literárnej tvorbe. Súťažné témy pre tento rok sú Mať tak tri želania…, Bez teba si svoj život neviem predstaviť, Spomienky vracajú radosť aj smútok, Aký by bol svet bez vojen? a Zem je naším domovom, chráňme ju! Výtvarné diela, ktoré budú zaslané do súťaže, sa zúčastneným nevracajú. Každá práca musí zodpovedať jednej z vyššie uvedených tém.

Súťažné práce je potrebné poslať poštou na adresu Múzea SNP najneskôr do nedele 30. apríla. Práce musia byť odoslané aj v elektronickej podobe na adresu boris.vigas@muzeumsnp.sk. Vyhodnotenie súťaže bude počas druhého júnového týždňa, pričom ocenené výtvarné práce budú vystavené v Múzeu SNP a literárne práce budú prezentované v partnerských médiách. Výsledky súťaže organizátori zverejnia aj na oficiálnej stránke  Múzea SNP.

Súťaž má podporiť kreativitu detí a mládeže tak, aby pretransformovali svoje pocity, sny či túžby do výtvarnej a literárnej podoby. Pri tvorbe diel sa zoznámia s výtvarnými technikami a literárnymi formami. Súťaž tiež prehlbuje pozitívny vzťah mladej generácie k národným dejinám.