Výstava Ars et Amor, Labor et Gloria predstaví verejnosti doteraz neznáme a menej prezentované diela významného maliara Dominika Skuteckého (1849-1921). Umelec sa koncom 19. storočia, po pôsobení prevažne vo Viedni a Benátkach usadil v Banskej Bystrici.

pozvanka Ars et Amor 2Práve v centre Banskej Bystrice, v autentickom prostredí umelcovej rodinnej vily, sídli už od roku 1994 jediná stála expozícia Skuteckého malieb zriadená Stredoslovenskou galériou. Zostavenie dočasnej výstavy v Bethlenovom dome pri príležitosti 20. výročia otvorenia stálej expozície ponúka jedinečnú prehliadku ďalších, takmer 60-tich diel maliara zapožičaných zo súkromných zbierok, zbierok galérií a múzeí na Slovensku a v Čechách. Skuteckého vizuálne výrečné obrazy Vás prevedú pestrým dobovým prostredím benátskych zákutí, pripomenú noblesu monarchie, oživia jej významné osobnosti, či lokálnu históriu medených hámrov. Tiež však cez maliarsky dokument poodhalia podobizne a blízke vzťahy z umelcovho súkromia a prostredia jeho pôsobenia. Rozšírená prezentácia Skuteckého diela prispeje k bližšiemu poznaniu umelcovej tvorby a temperamentu, jeho profilovaniu a maliarskemu vyhraneniu. Po výtvarnej stránke sa Skuteckého tvorba vyvíjala v dobovom kontexte od strnulej historickej maľby smerom k živšej žánrovej maľbe, ďalej postupovala k civilnejšiemu realizmu a riešeniu svetelných zámerov/problémov v progresívnom duchu luminizmu a impresionizmu.

Výstava predstaví a doplní prehliadku umelcovej tvorby v odlišnom pohľade inštalácie ako stála expozícia, ktorá uprednostňuje prezentáciu v tematických okruhoch. Zámerom je upriamiť pozornosť na maliarsku problematiku, špecifiká tvorby a záujmy umelca, na ktoré odkazujú 4 kľúčové heslá: NARRATIO / príbeh, CORPUS ET COMPOSITIO / figúra a kompozícia, LUMEN / svetlo, PERSONA / osobnosť, charakter.

Prvá časť výstavy pod názvom NARRATIO poukazuje na umelcov cit pre pútavú dejovosť a komunikatívnosť zobrazovaných scén, ktorý rozvinul najmä v súlade s tvorbou módneho benátskeho mestského žánru. Pokračuje kolekciou CORPUS ET COMPOSITIO, kde sú prezentované dynamické figurálne kompozície, živé figúry a gestá potvrdzujú pozorného figuralistu s dôslednou akademickou prípravou a zároveň skúseného pozorovateľa človeka v jeho prirodzených prejavoch. Pre umenie konca 19. storočia bola dôležitá otázka spracovania svetla a preto výstava pokračuje sekciou pod názvom LUMEN – záujem o podoby a premenlivosť svetla, jeho pôsobenie v obraze a maliarske účinky s hrou farby a tvaru, ktorý viedol maliara k vyhľadávaniu špecifických podnetov a námetov. Nachádzal ich nielen v atmosférických momentoch. Najsústredenejšie rozvíjal svetelné efekty otvoreného ohňa, ktoré mu zvlášť poskytovalo miestne prostredie temných medených hámrov a kováčskych dielní. Poslednou sekciou je maliarova portrétna tvorba, žáner, pre ktorý ho vyhľadávali rôzne osobnosti nielen z prostredia Banskej Bystrice ale aj z iných centier Rakúsko-Uhorska. Preto táto sekcia pod názvom PERSONA – predstavuje Skuteckého bohatú portrétnu tvorbu. Umelec vynikal schopnosťou vystihnúť portrét v adekvátnom zámere reprezentácie, alebo civilnosti, v úprimnosti výpovede charakteru, živosti a prirodzenosti, v hĺbke a detaile zároveň.

Výstava je zároveň doplnená o prezentácie približujúce odbornú činnosť galérie, súvisiacu so stálou expozíciou maliara. Po prvýkrát budú uvedené aktuálne zreštaurované diela umelca zo zbierky Stredoslovenskej galérie s podrobnou dokumentáciou. V rámci výskumnej činnosti budú odhalené ďalšie súvislosti identifikácie a interpretácie známeho obrazu Trh v Banskej Bystrici v komparácii s maliarskou štúdiou k dielu. Z oblasti propagačnej činnosti v spolupráci s Katedrou vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarného umenia budú odprezentované dizajnérsko-grafické návrhy novej vizuálnej identity pre Stálu expozíciu Dominika Skuteckého.

Vernisáž výstavy je naplánovaná na štvrtok 31. júla o 17.00 h v Bethlenovom dome na Dolnej 8. Výstava v Stredoslovenskej galérii potom potrvá do 2. novembra 2014.