Vernisáž výstavy Blažeja Baláža v Bethlenovom dome na Národnej ulici v Banskej Bystrici sa uskutoční vo štvrtok 24. augusta o 17-tej hodine. Výstava potrvá do 8. novembra.

balážVýstavný projekt Blažeja Baláža je rozšírenou verziou výstavy uskutočnenej v Galérii Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, ktorá pod názvom Privat/Public odkazovala k úzkemu prepojeniu autorovho osobného života so životom verejným a predstavovala výber z jeho aktivít za posledných dvadsať rokov. Názov prítomného projektu ešte radikálnejšie odkazuje k autorovým politickým, ekologickým a sociálnym aktivitám, ktoré predstavujú v autorovej tvorbe prirodzený posun, tendenciu, ktorá bola latentne prítomná už v jeho postkonceptuálnych textoch systematicky rozpracovávaných od 90. rokov.

Udalosti postkomunistickej éry a nástup transformovanej inštitucionálnej moci súvisí s jeho potrebou kriticky vyjadriť osobný/občiansky postoj rôznymi umeleckými formami. Fotografie, akcie, performancie, eventy, plány, konceptuálne listy a digitálne tlače tvoria širokospektrálny arzenál, ktorým Baláž dokumentuje svoje intervencie do nefunkčných spoločenských štruktúr.

výstavaPerformancie, akcie, eventy, fotografie, listy s ekologickým apelom, žiadosti a petície súvisiace so snahou o udržanie takto vzniknutého prírodného prostredia dokumentujú ucelený, neustále sa rozvíjajúci procesuálny charakter tohto diela. Tento etický obrat, postavený na fenoméne starostlivosti, premosťuje a posúva doterajšiu autorovu tvorbu k radikálnym polohám, k priamej angažovanosti stierajúcej rozdiel medzi umením a sociálnou či politickou aktivitou. Moment odporu a inštitucionálnej kritiky paralelne pokračuje v koncepte rozposielania iniciačných listov, petícií, protestov a výziev, ktoré dokumentujú porevolučné, umelecko-politické dianie na Slovensku.

Pod názvom Wart preberá tento cyklus po roku 2000 podobu autonómnej série konceptuálnych listov, ktoré zároveň slúžia na dokumentáciu súčasného spoločensko-politického diania. Každý „wart“ je samostatný list, protestsong obsahujúci nesúhlasné stanovisko voči postupom a rozhodnutiam zo strany ministerstiev, vyšších územných celkov a galérií s priloženým potvrdením o doporučenom odoslaní.

Tomuto, dnes už veľmi širokospektrálnemu celku predchádzalo v 90. rokoch niekoľko akcií, ktoré sa z perspektívy sociálneho módu v Balážovej tvorbe javia dnes ako kľúčové. Ako jeden z hlavných podnetov zaznamenávame performanciu Artwart, ktorá sa uskutočnila na samostatnej autorovej výstave v Galérii Jána Koniarka v roku 1997, a v rámci ktorej sa po prvýkrát slovo Wart (ang. bradavica, ale aj war a art) objavuje.