Prvýkrát v tomto roku sa stretli poslanci mestského zastupiteľstva, ktorý mali na programe schvaľovanie zmeny územného plánu, ale aj výšky miestnych poplatkov.

mestske zastupitelstvoV rámci rokovania bolo na programe schválenie VZN o zápise detí do základných škôl. Ten bude na všetkých školách prebiehať v rovnaký termín, prvý aprílový utorok medzi 13:00 a 18:00.

Pri schvaľovaní VZN o miestnych daniach prešiel pozmeňujúci návrh Vladimíra Pirošíka (Banskobystricá alternatíva), ktorý oslobodil od platenia dane za zabratie verejného priestranstva verejné zhromaždenia a petície. Nové VZN umožňuje aj parkovanie na vyhradenom parkovaní pre dve rôzne ŠPZ-ky.

Mestskí poslanci rozhodovali aj o zmenách a doplnkoch územného plánu. Z územného plánu vyňali malú vodnú elektráreň v Iliaši, rozoberala sa však aj situácia okolo MVE Vlkanová, kde sú vydané platné územné rozhodnutia.

Zastupiteľstvo schválilo dotácie v oblasti športu a cestovného ruchu a taktiež boli vyhlásené nové pamätihodnosti mesta.

Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky…


12:42 – prvé tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa skončilo, to nasledujúce sa uskutoční v utorok 19. apríla 2016 od 9. hodiny. Ďakujeme, že ste nás sledovali.

12:26 – Martin Klus (Klub nezávislých poslancov) navrhol zvýšenie príspevkov na školskú dochádzku tzv. normatív, ktoré sa podľa neho oproti roku 2015 znížili. Vedúci Školského úradu Milan Beňačka vysvetľoval vo svojej reakcii metodiku výpočtu, ktorá je daná koeficientom z výberu podielových daní.

12:23 – Vladimír Pirošík (BBA) upozorňuje na neetické správanie niektorých poslaneckých kolegov. Naráža napríklad na prideľovanie dotácií z rozpočtu mesta. Ponúkol poslancom možnosť podpísať etický kodex poslancov.

12:22 – Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa dostáva do svojej záverečnej časti, nasledujú interpelácie poslancov a diskusia.

12:11 – Na problémy v meste, ktoré ho trápia upozornil vo svojom vystúpení občan Milan Valašťan.

12:03 – Ako prvý vystúpil rektor Akadémie umení Matúš Oľha, ktorý v krátkosti informoval o vývoji plánovanej rekonštrukcie kaštieľa Radvanských: „Momentálne škola disponuje zo zdrojov Úradu vlády sumou 1,2 milióna eur na rekonštrukciu strechy, zastrešenie nádvoria, sanačné práce a napojenie na siete.“ Zároveň upozornil, že celý proces je v meškaní približne dva mesiace a to najmä z dôvodu komplikácií pri verejnom obstarávaní.

11:57 – Po informačných správach hlavného kontrolóra mesta Ivana Petroviča o jeho činnosti a finančnej kontrole zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri realizácii investičných a rekonštrukčných prác na vybraných komunikáciách v roku 2014 nasleduje slovo pre verejnosť.

11:50 – Poslanci podporili JUPIE Futbalovú školu Mareka Hamšíka dotáciou vo výške 9 580 eur na zabezpečenie projektu Výchova mladých futbalistov. Dotácia je účelovo viazaná na účasť na futbalových súťažiach a turnajoch v roku 2016 a finančné prostriedky určené na prenájom priestorov, dopravu, propagačný materiál, technicko-organizačné zabezpečenie a materiálne vybavenie, Banský región Terra Montanae, o.z. získalo finančné prostriedky vo výške 5 200 eur na projekt Vybudovanie nástupného bodu Barborskej cesty. Dotáciu vo výške 5 610 eur získala aj spoločnosť Art Spectrum na realizáciu projektu …OBSADENÉ pre banícku históriu. Dotácia je účelovo viazaná a finančné prostriedky sú určené na propagačný materiál, technicko-organizačné zabezpečenie projektu a materiálne vybavenie.

11:46 – Nasleduje schvaľovanie dotácií z rozpočtu mesta v oblasti športu, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.

11:38 – Hlasovanie prinieslo menšie komplikácie. Zosnulého poslanca Jozefa Pikulu (Klub nezávislých poslancov) nahradí v predstavenstve spoločnosti STEFE Banská Bystrica a.s. Martin Klus z rovnakého poslaneckého klubu.

11:27 – Rokovanie pokračuje schvaľovaním zástupcov mesta do orgánov mestských obchodných spoločností. Na základe odporúčania výberovej komisie a návrhu primátora Jána Noska poslanci schválili nového predsedu predstavenstva MBB a.s., ktorým sa stal Ing. Dušan Argaláš. Túto funkciu dočasne zastával JUDr. Juraj Džmura.

11:11 – Rokovanie mestského zastupiteľstva bude pokračovať po 10-minútovej prestávke.

11:09 – Poslanci predložený návrh neschálili. Zdržalo sa 13 poslancov a štyria boli proti.

11:00 – Ján Šabo z väčsinového klubu SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS vyjadril obavu, že takýto návrh by spôsobil problémy a upozornil, že v minulosti boli problémy s nedisciplinovanosťou niektorých obyvateľov počas rokovania zastupiteľstva.

10:57 – Pavol Bielik (Klub nezávislých poslancov) pripomenul, že sa v minulosti sa stávalo, že program rokovania bol účelovo menený v úvode zasadnutia, no napriek tomu považuje tento návrh za krok späť a nehodlá ho podporiť.

10:54 – Poslanec Matej Bučko (BBA) predkladá návrh na zmenu Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. Ten predpokladá posilnenie priestoru pre slovo verejnosti počas zasadnutí mestského zastupiteľstva. Hlavnou navrhovanou zmenou je, že občania sa môžu hlásiť o slovo pri každom bode rokovania, nielen počas slova pre verejnosť.

10:47 – Tunajšia architektka Miroslava Valková predpokladá predloženie návrhu druhej etapy zmien a doplnkov Územného plánu mesta na aprílové zasadnutie mestského zastupiteľstva. V tretej etape by mali byť zapracované zmeny ÚPN týkajúce sa najmä nemotorovej dopravy. Z dôvodu náročnosti sa spracovanie predpokladá do konca mesiaca jún, následne verejné prerokovanie a predloženie mestskému zastupiteľstvu na schválenie sa predpokladá v mesiacoch september – október 2016.

10:43 – Podľa primátora Jána Noska je to zbytočná téma a opäť deklaroval jednotný záujem riešiť sporné body vo schválenom územnom pláne a uzavrel tým diskusiu.

10:39 – Záujem o výlučenie MVE vo Vlkanovej z Územného plánu mesta podporil aj poslanec Milan Smädo z Klubu nezávislých poslancov.

10:28 – Poslankyňa Ľudmila Priehodová (BBA) opäť upozornila na medializované informácie o celom procese schvaľovania Územného plánu, ktoré dlhodobo kritizoval klub Banskobystrickej alternatívy. Poslanec Milan Lichý (BBA) zároveň navrhol, aby sa bezodkladne začalo riešiť tiež vylúčenie MVE vo Vlkanovej z Územného plánu mesta.

10:19 – So správou o aktuálizácii Územného plánu mesta vystúpil predkladateľ Ľubomír Keleman. Poslanci ešte v marci minulého roku zaviazali Mesto Banská Bystrica k vypracovaniu zmien ÚPN a Všeobecne záväzného nariadenia tak, aby došlo k vylúčeniu umiestnenia malých vodných elektrární (MVE) v Iliaši z návrhu.

10:17 – Poslanci zmenu Všeobecne záväzného nariadenia schválili jednomyseľne vrátane navrhovaného oslobodenia od dane pri petíciách a verejných zhromaždeniach.

10:15 – Návrh upravuje aj režim trvalého parkovania vozidla mimo stráženého parkoviska. Zmenou je možnosť uvedenia dvoch evidenčných čísel vozidiel vo vlastníctve, resp. v užívaní žiadateľa k jednému vyhradenému parkovaciemu miestu. V prípade, že jedno z uvedených vozidiel podlieha vyššej sadzbe dane, je sadzba dane za dané vyhradené parkovacie miesto stanovená pre toto vozidlo.

10:05 – Vladimír Pirošík (BBA) navrhuje oslobodiť od miestnej dane petície a verejné zhromaždenia. Prednosta MsÚ Martin Adamec vyvetľuje, že v minulosti sa táto forma zneužívala a upravené VZN by tomuto malo zabrániť.

9:57 – Nasleduje Návrh VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. Upravuje iba oblasti, na ktoré je Mesto zákonom splnomocnené v jednotlivých druhoch osobitného užívania verejných priestranstiev, za ktoré ukladá miestnu daň a to za umiestnenie zariadenia pre poskytovanie služieb, pre podujatie, aktivitu, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky a trvalé parkovanie vozidla.

9:53 – Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica prebehne podľa schválenej zmeny jednotne vždy v prvý utorok v mesiaci apríl od 13. do 18. hodiny.

9:32 – Nasleduje nakladanie s majetkom mesta. Poslanci jednomyseľne schválili viaceré odpredaje a prenájmy.

9:27 – Z dôvodu administratívnej chyby poslanci opätovne jednomyseľne schválili finančnú pomoc z decembrového zastupiteľstva rodine Babiakovcov, ktorú tesne pred Vianocami postihol požiar bytu na Tatranskej ulici. Tá doteraz na pomoc v núdzi od mesta čaká.

9:21 – Poslanci schválili program 9. zasadnutia s dvomi zmenami.

9:10 – Primátor Ján Nosko otvoril 9. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

9:00 – Poslanci pomaly zapĺňajú Veľkú sieň Mestského úradu. Rokovanie mestského zastupiteľstva začne s miernym oneskorením.

8:29 – Začiatok rokovania je naplánovaný na 9:00 vo Veľkej sieni Mestského úradu.