Po rozsiahlej obnove viacerých materských škôl v minulých rokoch sa Mesto Banská Bystrica aktuálne zameriava na projekty historicky najväčšej rekonštrukcie svojich základných škôl.

Cieľom obnovy je znížiť energetickú náročnosť budov, ktoré majú viac ako 60 rokov a dosiahnuť významné úspory. Súčasťou zámeru je aj budovanie fotovoltických zariadení na strechách školských objektov, vďaka čomu si budú môcť školy vyrábať vlastnú energiu. Samospráva získala 6,1 milióna eur na rozsiahlu rekonštrukciu ZŠ Golianova a ZŠ Slovenského národného povstania.

Odbor rozvojových aktivít mesta systematicky vyhodnocuje potenciál mestských budov na energetickú obnovu, a to najmä v nadväznosti na možnosti financovania z nového programového obdobia. Medzi základné kritéria, ktoré boli posudzované pri výbere jednotlivých objektov základných škôl patrila ich energetická náročnosť, potenciál úspor, technický stav a vek. Na budovách vykonali odborníci v uplynulých mesiacoch obhliadky a vypracovali energetické hodnotenia, certifikáty a projektové dokumentácie, čo je aj podmienkou získania externých zdrojov. 

„Veľmi ma teší, že vďaka získaniu 6,1 miliónov eur z Programu Slovensko budeme môcť komplexne zrekonštruovať dve jubilantky, 60-ročnú ZŠ Golianovu a 65-ročnú ZŠ Slovenského národného povstania. Obnovou týchto základných škôl a inštaláciou fotovoltických opatrení na ich budovách dosiahneme významné energetické úspory primárnej energie na úrovni 60 percent a znížime produkciu emisií. Vďaka fotovoltike si budú môcť školy pokryť spotrebu z vlastnej elektriny vyrábanej zo slnka, čím dosiahneme úspory na prevádzkových nákladoch. Je to perfektný darček k ich významným sviatkom,“ informoval primátor mesta Ján Nosko.

V prípade ZŠ Slovenského národného povstania ide o získanie mimorozpočtových zdrojov v objeme 3,1 mil. eur, obnova ZŠ Golianova bude financovaná vďaka sume cca 3 mil. eur. Stavebné práce budú, okrem iného, spočívať v zateplení budov, striech, výmene okien i dverí, inštalácii novej vzduchotechniky i osvetlenia.

„V najbližších dňoch nás čaká podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Následne vyhlásime verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Ak pôjde všetko hladko, začiatok stavebných prác predpokladáme na jar roku 2025. Projektovo máme pripravenú rekonštrukciu ďalších objektov škôl s najväčšou energetickou náročnosťou a na príprave ďalších neprestávame pracovať. Veríme, že budú vyhlásené aj nové výzvy, pretože záujem samospráv o energetickú obnovu budov je enormný a rovnako patrí medzi naše priority. Vyvinieme maximálne úsilie na to, aby sme využili všetky možnosti Programu Slovensko, prípadne iných finančných mechanizmov na komplexnú obnovu základných škôl a ostatných mestských budov,“ dopĺňa Martin Lakanda, vedúci Odboru rozvojových aktivít mesta.

Základná škola Slovenského národného povstania, ktorá sa nachádza na ul. Trieda SNP, oslávi v tomto roku už svoje 65. narodeniny. „Teší ma, že komplexnou rekonštrukciou zvýšime ďalšiu životnosť budovy. Nevyhnutnou obnovou a zavedením jednotlivých opatrení ušetríme náklady na vykurovanie v zimných mesiacoch, v lete sa bude naopak budova menej prehrievať. Zároveň vytvoríme zdravú a priaznivú mikroklímu vo vnútri školy a celkovo zlepšíme jej estetický vzhľad,“ hovorí Sergej Čabala, riaditeľ ZŠ Slovenského národného povstania.

Rovnako pekný darček k narodeninám dostala aj ZŠ Golianova, ktorá otvorila svoje brány 1. septembra 1964. „Schválený projekt na obnovu našej školy v hodnote približne tri milióny eur je skvelý darček k jej 60. narodeninám. Je potrebné poďakovať sa vedeniu mesta, projektovému oddeleniu, oddeleniu inovatívnych riešení a adaptácie na zmenu klímy za aktívny prístup k výzvam a riešeniu požiadaviek nás, riaditeľov.  Pre učiteľov a žiakov to znamená zvýšenie kvality prostredia vo výchovno-vzdelávacom procese. Aj keď budeme stáť pred organizačnou výzvou súvisiacou so zabezpečením vyučovania pri prácach na budove, verím, že výsledok bude stáť za to. Tešíme sa a ďakujeme,“ dopĺňa riaditeľ ZŠ Golianova Peter Zlevský.