Minulý rok sa podarilo vybudovať parkovisko na Rudohorskej ulici v Sásovej. Dnes sú v plnom prúde stavebné práce v Podlaviciach a na spadnutie je aj začiatok výstavby parkovacích miest na Fončorde. Ďalšie investičné akcie vedúce k skvalitneniu parkovania sa týkajú Tatranskej či Poľnej ulice.

Nespevnená plocha na Povstaleckej pred budovou občianskej vybavenosti slúži  na parkovanie vozidiel bez organizovaného režimu už dlhé roky. Stavebné práce rozbehnuté v prvej polovici augusta 2018 sa zameriavajú na vybudovanie takmer 50 plnohodnotných parkovacích miest. Osadená bola dažďová kanalizácia, ktorá je potrebná na odvádzanie zrážkových vôd. Pribudli stĺpy verejného osvetlenia a dôjde aj k rekonštrukcii komunikácie a sadovým úpravám. Suma investičnej akcie predstavuje po verejnom obstarávaní cca 130 500 eur.

Priestor pre nové parkovacie plochy za Tatranskou ulicou.

Situácia je kritická aj na Fončorde, kde vodiči využívajú okrem legálnych parkovacích miest chodníky a zelené plochy. S takýmto problémom zápasí napr. Tulská ulica, kde parkujúce vozidlá po oboch stranách cesty spôsobujú čoraz častejšie kolízne situácie. Aj na základe požiadaviek obyvateľov vybuduje mesto v tejto lokalite nové parkovacie miesta. Projekt tvoria dve časti a rozdeľujú Tulskú ulicu na dve staveniská. V prvom prípade pribudne 85 nových kolmých parkovacích miest pred bytovými domami č. 41 až 59, pozdĺž cesty po ľavej strane.  Už s existujúcimi miestami na parkovanie bude možné na týchto miestach odparkovať približne 160 vozidiel. Momentálne sme pred podpisom zmluvy so zhotoviteľom a následne sa začne so stavebnými prácami. Dôjde k vybudovaniu dažďovej kanalizácie, verejného osvetlenia, ochrane podzemných vedení a realizácii sadových úprav. Okrem toho počíta mesto aj s vybudovaním chodníka popred paneláky, ktorý v súčasnosti chýba. Ďalšia časť projektu rieši vybudovanie parkovacích miest pred bytovými domami č. 9 až 35. Tak isto budú umiestnené pozdĺž vozovky po ľavej strane.

S existujúcim parkovacími miestami bude po zrealizovaní stavby možné zaparkovať v danej lokalite dokopy takmer 130 automobilov. Oba projekty predstavujú po verejnom obstarávaní sumu takmer 500 000 eur. K zlepšeniu parkovania by malo dôjsť aj vybudovaním štyroch parkovísk s kapacitou viac ako 200 miest na Tatranskej ulici pozdĺž Saleziánov. Projekt je v súčasnosti v štádiu príprav projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Samospráva rieši statickú dopravu na sídliskách nielen z dlhodobého hľadiska, ale súčasne hľadá možnosti ako v krátkom čase znížiť deficit parkovacích miest. Zmena organizácie dopravy nastala minulý rok napr. na začiatku Tatranskej ulice, kde vodiči parkovali neorganizovane. Kritické je  aj parkovanie na Starohorskej ulici. Treba pripomenúť, že mesto v minulosti plánovalo v tejto lokalite vybudovať parkovacie domy, čo obyvatelia rázne odmietli. Preto odborné útvary pracujú na usporiadaní dopravy aj v tejto časti Sásovej.

Obyvatelia Poľnej ulice, kde sa nedávno dokončila obnova roky zanedbávanej komunikácie, sa neustále pýtajú, prečo sa neobnovil aj chodník pred bytovým domom č. 11 a 17. Samospráva plánuje v tomto úseku chodník posunúť bližšie k paneláku a vybudovať nové parkovacie plochy. Ide o nový projekt, ktorý podlieha spracovaniu projektovej dokumentácie a následne stavebnému povoleniu.

Situácia sa zlepší aj pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta na Námestí L. Svobodu, kde minulý týždeň  doplnili vodorovné dopravné značenie technológiou studeného plastu, ktorá by mala vydržať 5 – 7  rokov. V súčasnosti dopĺňajú aj zvislé dopravné značenie a montujú parkovacie dorazy, aby bol chodník vždy dostatočne priechodný. Vďaka týmto opatreniam sa kapacita parkovacích miest pri nemocnici zvýši približne o 40 miest.