MVE Šalková - výstavbaObyvatelia Šalkovej rozhodli o svojom osamostatnení v septembri 1996. K odčleneniu ale nedošlo. Postup osamostatnenia východnej mestskej časti Banskej Bystrice sa teraz spustil odznova.

Referendum za odčlenenie od Banskej Bystrice podporila pred osemnástimi rokmi väčšina obyvateľov Šalkovej. Aj keď Mestské zastupiteľstvo vtedy rozhodnutie vzalo na vedomie a úrad mal začať konanie vo veci odčlenenia tejto mestskej časti, samospráva však nekonala. “Ústavný súd konštatoval, že právo na odčlenenie nebolo porušené. Konštatuje, že práve na strane petičného výboru nebola vyvinutá dostatočná snaha, aby mesto uzavrelo dohodu o prerozdelení majetku. Zástupcovia petičného výboru od roku 1998 do roku 2010 nevykonávali žiadne aktivity,” priblížila Helena Koreňová z Organizačno-legislatívneho oddelenia MsÚ.

Petičný výbor sa v roku 2010 obrátil so sťažnosťou na Ústavný súd. Ten v závere roka 2012 rozhodol o platnosti referenda a vyplynulo z neho, že mesto má vykonať kroky k osamostatneniu Šalkovej. Podnet na mesto podali obyvatelia Šalkovej v minulých týždňoch.

“Okrem vybudovanej skládky odpadov, mestská časť trpela pri výstavbe severného obchvatu, pritom naše cesty a most sú v katastrofálnom stave. Bola vybudovaná kanalizácia, na ktorú je pre rodinné domy neúnosné sa pripájať, pretože by si ľudia museli vybudovať prečerpávacie stanice. Mesto umožnilo výstavbu malej vodnej elektrárne. Príďte sa pozrieť, koľko je tam komárov, aká je tam stojatá voda. Neutíchajú snahy o rozšírenie lomov v okolí. Násilne boli vysadené stromčeky popred domy Šalkovčanov, ktorí s tým nesúhlasili. Vyvrcholením nezáujmu o rozvoj mestskej časti bolo odsúhlasenie návrhu na vyňatie základnej školy v Šalkovej zo siete škôl,” zhrnul predseda petičného výboru Ján Bacík.

ZŠ Šalková, foto – BBonline.sk (Filip Rohacek)Aj keď v súčasnosti platná legislatíva by odčlenenie Šalkovej neumožňovala, v roku 1996, kedy prebehlo platné referendum, to možné bolo a aj preto mesto musí konať. “Aktuálne je to predmetom právnej analýzy,” uviedol primátor Peter Gogola.

“Mesto sem aj investovalo. Máme tam veľa mestských peňazí, pre ktoré musíme hľadať riešenia aj v komisiách. Musíme to zahrať tak, aby to bolo dobré pre oboch. Cítime s vami, ale máme tam peniaze,” povedal členom petičného výboru nezávislý poslanec Milan Smädo. Mesto sa už teraz zaoberá návrhom dohody o majetkoprávnom vysporiadaní, ktoré prišlo zo strany petičného výboru.

Táto dohoda je súčasťou návrhu, ktorý bude predložený Vláde Slovenskej republiky, a rozhodnutie o osamostatnení Šalkovej bude predmetom jej rokovania. K prípadnému osamostatneniu by malo dôjsť ešte pred termínom konania volieb do orgánov samospráv obcí tak, aby na konci roka už obyvatelia Šalkovej rozhodovali o svojom starostovi a poslancoch. Šalková, v ktorej žije zhruba tisíc obyvateľov, bola samostatnou obcou do roku 1971.