Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR) otvorili  vo štvrtok 5. septembra 2019 nové školiace stredisko. Ide o kľúčovú investíciu do vzdelávania všetkých zamestnancov.  Je to tak prvé novovybudované stredisko svojho druhu v rámci štátnych nemocníc. Najväčšou pridanou hodnotou nových priestorov sú multimediálne technológie, ktoré ponúkajú nové možnosti vzdelávania nielen zdravotníkov nemocnice ale aj záujemcov zo Slovenska a zahraničia. 

Päť prednáškových sál s celkovou kapacitou 160 miest je vybavených najmodernejšou multimediálnou technikou, ktorá umožní živé prenosy z operačnej sály nielen v našej nemocnici, ale odkiaľkoľvek, kde je dostupný internet. Účastníci workshopov, seminárov alebo kongresov môžu operatérovi klásť otázky a komunikovať s ním.

Dvanásť nezávislých wifi sietí ponúka široký priestor pripojenia a prepojenia prednáškových sál ako napríklad spúšťať prezentáciu na interaktívnej tabuli priamo z mobilu, alebo sledovať rovnakú prezentáciu vo všetkých prednáškových sálach. V stredisku je vytvorený priestor aj na inštalovanie rôznych trenažérov. Napríklad na seminári zameranom na chirurgickú liečbu ochorení močového mechúra, si lekár hneď natrénuje aj základnú manipuláciu s laparoskopickými nástrojmi. 

„Špičkových odborníkov nevychováva len prax pri lôžku pacienta, zdravotníci sa musia vzdelávať a sledovať rýchlo meniace sa trendy v medicíne počas celého svojho profesionálneho života. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov považujeme za jednu z našich priorít a chceme, aby v našej nemocnici pracovali erudovaní lekári, sestry, atď. , preto sa neustále snažíme zlepšovať podmienky ich profesionálneho rastu,“ vysvetľuje víziu vzniku školiaceho strediska Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice. 

 

Moderné priestory môžu na vzdelávanie lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych kategórií za poplatok využívať aj iné subjekty. 

Stavebné úpravy, vybavenie a technológie si vyžiadali investíciu 360 000 EUR, ktoré nemocnica hradila z prostriedkov získaných podnikateľskou činnosťou. 

                  Čo ešte školiace stredisko ponúka:

  • 5 multifunkčných klimatizovaných prednáškových sál s celkovou kapacitou 160 miest
  • Sály sú vybavené interaktívnymi tabuľami
  • livestream do prednáškovej sály z akéhokoľvek miesta, kde je dostupný internet nielen z operačnej sály
  • zrkadlenie 4 mobilných zariadení naraz
  • kreslenie do živého obrazu alebo na nekonečný papier
  • Multifunkčná wifi sieť, umožňujúca 12 nezávislých wifi sietí
  • Multifunkčné prepojenie prednáškových sál s možnosťou sledovania rovnakej prezentácie na všetkých obrazovkách
  • Ozvučenie  a ovládanie intenzity osvetlenia