V Centrálnom laboratórnom komplexe vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica zaviedli systémy manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 15189:2012 Medicínske laboratóriá – Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť.

Laboratórium má  tak akreditované vyšetrenia v troch odboroch: klinická biochémia, hematológia a transfuziológia a klinická mikrobiológia.

„Preukázali sme plnenie požiadaviek normy pre medicínske laboratóriá ISO 15 189: 2012 a získali osvedčenie o akreditácii č. M-085. Nemocnica sa tak stala prvou fakultnou nemocnicou na Slovensku, ktorá disponuje vlastným laboratóriom akreditovaným v troch laboratórnych odboroch,“ uviedla riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

„Tešíme sa, že zavedené štandardy kvality sú potvrdené oficiálnymi autoritami a ďakujem všetkým pracovníkom Centrálneho laboratórneho komplexu a všetkým spolupracujúcim oddeleniam, že boli súčasťou nášho tímu nielen v priebehu akreditácie, ale aj v celom náročnom procese prípravy, ktorej výsledok nás zaväzuje nielen udržiavať vybudovaný systém manažérstva kvality, ale ho aj neustále zlepšovať. Aj naďalej bude našou snahou udržať kvalitu práce na všetkých úrovniach činností laboratória, využívať príležitosti a nové impulzy s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť pacientov, zamestnancov a všetkých partnerov úzkou a otvorenou spoluprácou, “ zhrnula primárka laboratórneho komplexu Zuzana Bečková.

V procese starostlivosti o zdravie pacienta patria služby Centrálneho laboratórneho komplexu (CLK) ku kľúčovým. Laboratórne výsledky sú často základom pre rozhodovanie lekára o diagnóze, postupe liečby pacienta ako aj prognóze ochorenia.

„Príprava na akreditáciu spočívala v  zapojení nielen všetkých pracovníkov laboratória ale aj pracovníkov nemocnice, vo formovaní primeraného pracovného prostredia, ktoré zabezpečilo jednotu v dosahovaní spoločných cieľov,“ uvádza nemocnica vo vyhlásení.

Koncom roka 2022  bola preverená spôsobilosť CLK aj nezávislým akreditačným orgánom Slovenskou národnou akreditačnou službou Bratislava. Posúdený bol výkon laboratórnych vyšetrení v odboroch klinická biochémia, hematológia a transfuziológia a klinická mikrobiológia v biologických materiáloch humánneho pôvodu so záverom, že laboratórium je spôsobilé vykonávať akreditované činnosti nestranne a dôveryhodne.