Hutná ulica na Fončorde je príjazdovou cestou k najväčším športoviskám v Banskej Bystrici – Atletickému štadiónu SNP, Krytej plavárni Štiavničky či plážovému kúpalisku. Aj z tohto dôvodu bolo zámerom mesta odstrániť nevyhovujúci stav cesty, zlepšiť technickú situáciu a v neposlednom rade prispieť k bezpečnosti i krajšiemu vzhľadu. Celková suma obnovy miestnej komunikácie predstavuje sumu vo výške 258 000 eur. 

S rekonštrukciou úseku, ktorý sa začína od križovatky so Švermovou ulicou, pokračuje popri čerpacej stanici Slovnaft, parkovisku až po jednosmernú cestu na ulici Cesta na štadión, vedúcu k nákupnému centru Europa Shopping Center, sa začalo v októbri minulého roka. Realizácia stavebných prác bola prerušená počas zimného obdobia. Klimatické podmienky neumožňovali ich dokončenie. Išlo predovšetkým o realizáciu vodorovného dopravného značenia technológiou studeného plastu.

„Som rád, že sa nám podarilo vyčleniť finančné prostriedky na opravu cesty, ktorá bola v zlom technickom stave a obnovu si rozhodne zaslúžila. Vďaka debarierizačným opatreniam v podobe hmatateľných povrchov sa môžu v tomto úseku bezpečne presúvať aj nevidiaci a slabozrakí obyvatelia. Som presvedčený, že obnova tejto komunikácie zlepší dopravnú situáciu, skvalitní pohyb peších, motoristov a všetkých návštevníkov. Práve areál na Štiavničkách bude hlavným centrom diania Európskeho olympijského festivalu mládeže, ktorý sa v Banskej Bystrici uskutoční už posledný júlový týždeň,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Stavebné práce sa zamerali na výmenu obrusnej a ložnej vrstvy asfaltobetónu, obrubníkov, ako aj zabezpečenie kvalitného odvodnenia cesty osadením nových samonivelizačných uličných vpustí a poklopov. Súčasťou bola aj výstavba dvoch nových chodníkov, ako aj obnova priechodu pre chodcov. Zároveň boli v tejto lokalite v rámci rekonštrukcie vybudované debarierizačné prvky, ktoré boli odkonzultované s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ide o hmatateľné zložky povrchov pre zjednodušenie orientácie v priestore, navádzanie k požadovanému cieľu a varovanie ľudí so zrakovým postihnutím pred nebezpečným miestom. Materiál musí byť farebne stály, odolný voči poveternostným vplyvom a mechanickému opotrebovaniu.

V súčasnosti zhotoviteľ odstraňuje posledné nedostatky stavby. Hutná ulica by mala byť vo finálnej podobe odovzdaná do užívania v priebehu niekoľkých dní.