Minulý týždeň sa primátor mesta Ján Nosko stretol s novými členmi Rady primátora pre mimovládne neziskové organizácie (Rada pre MNO). Cieľom stretnutia bolo predstaviť aktivity jednotlivých záujmových skupín a ich ďalšie smerovanie. Zároveň zvolili nového predsedu Rady.

Po štvorročnom funkčnom období vystriedala Csillu Dropovú na poste predsedníčky Mária Murray Svidroňová, ktorá sa venuje aktivitám zameraných na deti, mládež, rodinu a aktívne využívanie voľného času.

DSC_0802Šiesti členovia Rady boli vymenovaní v septembri 2015 v Cikkerovej sieni radnice počas Fóra mimovládnych organizácií. Z rúk Jána Noska si prevzali menovacie dekréty, čím oficiálne spečatili svoje fungovanie v rade.

„Som veľmi rád, že Rada funguje aj naďalej a môže plniť úlohu komunikátora medzi samosprávou a tretím sektorom. Komunikácia o projektoch, spoločných záujmoch a o tom, čo chce presadiť mesto a naopak druhá strana, je nesmierne dôležitá. Našou snahou je podporovať aj širšie záujmové skupiny a vytvoriť synergiu, ktorá bude na prospech všetkým stranám. Som zástancom toho, že dobré myšlienky treba vždy preniesť do komunikácie a na rovinu si ich zadefinovať,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Zástupcovia z rôznych záujmových oblastí spísali priority, ktorým sa chcú v nadchádzajúcom období venovať. Jedným z mnohých cieľov je robiť osvetu, napr. pri osvojovaní si rôznych dokumentov alebo vzdelávať ľudí o tom, ako funguje mimovládny sektor.

„Som vďačná, že sa mesto rozhodlo pokračovať v spolupráci a ponechať Radu ako svoj poradný orgán. Ako novozvolená predsedníčka cítim zodpovednosť za správne fungovanie, nastavenie vhodných priorít za jednotlivé oblasti a verím, že spolu s členmi sa nám to aj podarí. Komunikácia sa začala veľmi sľubne, pripravujeme nové prvky a aktivity na zatraktívnenie Rady a zlepšenie povedomia mimovládnych organizácií, ale aj širokej verejnosti, o činnosti Rady,“ hovorí predsedníčka Rady Mária Murray Svidroňová.

Rada chce byť nápomocná pri tvorení stratégie mesta. Jej ambíciou je motivovať k spájaniu a koordinovaniu postupov iných subjektov či zviditeľňovať potreby rôznych inštitúcií v meste.

Členovia Rady:

Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
Zameriava sa na deti, mládež, rodinu, a aktívne využívanie voľného času. Jej cieľom je zvýšiť záujem u mladých ľudí o remeslá rôznymi zážitkovými aktivitami, obnovovať a udržiavať verejné priestranstvá s mladými pre mladých a pod.
Občianske združenie ZADOBE

Mgr. Dorota Martincová
Venuje sa zlepšovaniu životného prostredia, kvality života a komunitnému rozvoju. V rámci navrhovaných priorít je cieľom, o.i., zrovnoprávnenie jednotlivých sektorov v rámci neziskových organizácií v kontexte poskytovania dotácií.
Občianske združenie Po schodoch

Ing. Csilla Droppová, PhD.
Do oblasti záujmu patrí vzdelávanie, výskum, podpora dobročinnosti, darcovstva a dobrovoľníctva. Jej cieľom je udržať komunikáciu medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami a mestom, realizovať školenia pre MNO o financiách a platných VZN, robiť osvetu pracovníkom MsÚ o pôsobení MNO v meste a pod.
Občianske združenie Vydra

Mária Helexová
Venuje sa aktivitám zameraných na zdravotníctvo, sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov a iné cieľové skupiny.
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica /SPOSA BB/

Mgr. Milan Zvada, MA
V Rade sa venuje umeniu, kultúre, histórii, rekreácii i športu.
Kultúrne centrum Záhrada

Bc. Jolana Nátherová
Oblasť aktivít v Rade: Práca s rómskou komunitou.
Nádej deťom