Druhý  Deň Otvorených Dverí sa uskutoční 17. apríla 2024 od 16.00 – 19.00 h v novej 1. bilingválnej anglickej základnej škole SPEAK ACADEMY. Zástupcovia školy vám predstavia školské priestory, triedy, školský klub aj novú jedáleň.

ZŠ SPEAK ACADEMY

Priestory sú komplet vynovené, zariadenie aj nábytok sú moderné, podľa najnovších potrieb školákov. Každému návštevníkovi sa budú učitelia s ďalšími pracovníkmi školy venovať  individuálne. Získate všetky potrebné informácie o zápise detí a odpovede na všetky vaše otázky týkajúce sa vyučovacieho procesu.

Pre deti bude pripravený program a aktivity, ktoré budú zároveň otestovaním zručností budúceho prváka v slovenskom aj anglickom jazyku. Po ich absolvovaní všetky deti odmení škola zaujímavými cenami. Rodičia s deťmi budú mať k dispozícií aj občerstvenie.

SPEAK ACADEMY je súkromná základná škola zaradená v sieti Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Dôraz kladie na aktívne učenie a rozvoj osobných zručností (porozumenie, praktické skúsenosti, zručnosti spojené s učením v reálnom živote, aktivity a skúsenosti vychádzajúce z bežného ľudského života).

Škola podporuje komunikáciu, spoluprácu, kreativitu, zvedavosť, aktívny prístup, poznanie samého seba, poznávanie sveta, holistický prístup v oblasti osobného, sociálneho a emocionálneho rozvoja dieťaťa.

Dôraz sa kladie na aktívne učenie a rozvoj osobných zručností (porozumenie, praktické skúsenosti, zručnosti spojené s učením v reálnom živote, aktivity a skúsenosti vychádzajúce z bežného života). Deti sa tu naučia poznávať, pýtať sa, vyhľadávať, informácie, rozvíjať sebahodnotiace zručnosti, pre prácu voliť aktívny prístup a pomoc iným, používať spätnoväzbové aktivity.

U detí v ZŠ SPEAK ACADEMY sa vyvíja zodpovednosť za vlastný rozvoj a pokrok, trpezlivosť a kreativitu, komunikáciu a spoluprácu, empatiu, úctu a rešpekt, argumentačné zručnosti a schopnosti kritického myslenia.

Na vašu návštevu 17. apríla 2024 od 16.00 – 19.00 h sa tešia zakladatelia novej 1. bilingválnej anglickej ZŠ SPEAK ACADEMY, pán riaditeľ Alex Millington, panie učiteľky Daniela Majerová a Miriam Trniková, asistentky ako aj lektorky zo SPEAK-u a SPEAK STAR-u. 

Zhodnotenie prvého DOD v SPEAK ACADEMY

K prvému Dňu Otvorených dverí v ZŠ SPEAK ACADEMY, ktorý sa konal  3. apríla 2024, sa vyjadrili traja vyučujúci. Anglický riaditeľ školy Alex Millington uviedol: „Bola tam výborná atmosféra. Neviem presne koľko rodín prišlo, ale mali sme plnú učebňu s množstvom aktivít. Deti, ktoré prišli do našej školy s rodičmi, sa mi zdali byť spokojné a plné zážitkov. Chcem povedať, že v našej škole nadobudnú všetky potrebné schopnosti pre ďalšie štúdium. Nepotrebujú k tomu nejaké špeciálne zručnosti, my ich to naučíme.“

Alex bude každé ráno viesť well being, ktorý bude zameraný na rozvoj kreativity a logického myslenia. Cieľom well being je podporiť dobré duševné zdravie a zlepšiť tak život študentov v triede aj mimo nej. Tiež bude učiť telesnú výchovu a popoludní sa bude venovať business krúžku. Väčšina predmetov sa bude vyučovať v slovenčine a niektoré predmety v angličtine. Takýmto spôsobom sa bude vyučovať matematika a angličtina. Budú to aj predmety, ktoré na Slovensku ešte nie sú. Dôraz sa bude klásť na to aby boli deti boli šťastné, zdravé a aby sa cítili v škole dobre.

Učiteľka Miriam Trniková bude učiť prírodovedné predmety, výtvarnú a etickú výchovu. Popoludní bude viesť dramatický krúžok, na ktorom sa deti budú venovať umeniu, hudbe a tancu s dôrazom na rozvoj ich zručností, ktoré sú potrebné pre bežný život. Okrem toho bude mať na starosti prípravu desiatej a olovrantu, do ktorých sa budú  v rámci zdravej výživy zapájať žiaci aj sami. Obedy budú dovážané externou spoločnosťou.

„Chceme sa žiakom venovať individuálne, lebo každý je iný. Nejde o kreovanie iba nejakej jednej línie 1. ročníka, ale budeme v nich rozvíjať to, v čom sú dobrí a posúvať ich v tom v čom nie sú až taký dobrí, aby sa dokázali sebarealizovať a rozvíjať nadobudnuté zručnosti. V podstate prvý DOD nám ukázal, že rodičia s deťmi sa v priestoroch našej školy cítia komfortne a dobre na nich vplývali naše myšlienky a inovácie, ktoré chceme priniesť do vyučovania,“ povedala Miriam.

Ďalšia učiteľka Daniela Majerová k tomu dodala: „V prvom ročníku bude okolo 15 žiakov, počet v triede bude vychádzať zo záujmu detí o bilingválne vzdelávanie v SPEAK ACADEMY. Okrem prvého ročníka plánujeme otvoriť aj 2. ročník ako sme avizovali, bude to závisieť od počtu prihlásených detí.“

 Učiteľka Daniela Majerová bude vyučovať slovenský jazyk a hudobnú výchovu. Popoludní budú mať žiaci možnosť navštevovať Art krúžok na ktorom si deti budú rozvíjať kreatívne myslenie a estetické cítenie. “V škole budú  žiaci používať knihy a osnovy z Oxfordského systému pre ZŠ. Takýmto spôsobom sa bude vyučovať matematika a angličtina.

Deti budú mať školské uniformy v modrej farbe, ktoré budú slúžiť ako vizuálny symbol jednoty. Podporia tak spoločnú identitu a hrdosť, že patria do rodiny SPEAK ACADEMY. Povinné budú zábavné krúžky ako drama, art, či biznis krúžok. Deti tu získajú praktické znalosti potrebné pre život, kreuje sa ich osobnosť i dobré vzťahy so spolužiakmi i učiteľmi. Keďže škola má výhodnú polohu prakticky v centre mesta, žiaci budú môcť k svojmu štúdiu využívať mestský park, divadlá či knižnice.

Od bežných slovenských škôl sa ZŠ SPEAK ACADEMY bude líšiť tým, že k štandardnému 5-hodinovému rozvrhu pribudnú aj hodiny relaxácie, kreativity a kritického myslenia. Týmto spôsobom z anglickej školy odídu študenti viac pripravení pre ďalšie štúdium.