Banskobystričania sa už dlho dožadujú protihlukových stien pri rýchlostnej ceste R1. Dotknutí sú najmä obyvatelia Kremničky, Radvane ale i Belvéderu. Mesto po niekoľkýkrát v tejto veci oslovilo Národnú diaľničnú spoločnosť a tá informovala, že v jednom zo spomenutých úsekov sa môže situácia zlepšiť.

protihlukova stena bbOdpoveď nemôžeme považovať za pozitívnu správu pre všetkých Banskobystričanov, nakoľko NDS, a. s. ma informovala, že na niektorých úsekoch sa v súčasnosti s vybudovaním protihlukových stien neuvažuje,povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.

V januári tohto roka vypracovala NDS, a. s. strategické hlukové mapy pre 284, 5 km diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ktoré mali v predchádzajúcom roku viac ako 6 000 000 prejazdov vozidiel. Medzi nimi sa nachádzala aj R1 v úseku Banská Bystrica. V rámci Slovenska NDS, a. s. eviduje 25 miest postihnutých nadmerným hlukom. Na základe kritérií, ktorými sú napríklad miera prekročenia prípustnej hlukovej záťaže, cenová efektívnosť na jedného obyvateľa a podobne sa Národná diaľničná spoločnosť rozhodla zahrnúť do zoznamu problémových lokalít územie Radvaň.

Navrhované opatrenia budú pozostávať v obmedzenej rýchlosti na 60 km/h na úseku od premostenia ul. Zvolenská po napojenie cesty I/66 v smere do centra Banskej Bystrice. Inštalovaná bude aj protihluková stena v predpokladanej dĺžke 996 m. Podľa informácií, ktoré Národná diaľničná spoločnosť poskytla primátorovi mesta Petrovi Gogolovi v odpovedi na jeho žiadosť, bude táto protihluková stena vľavo od rýchlostnej cesty R1, ktorá sa začína premostením ul. Zvolenská a pokračuje smerom na sever pozdĺž rýchlostnej cesty. NDS, a. s. musí pred začatím realizácie protihlukových opatrení zabezpečiť projektovú prípravu protihlukovej steny. Následne bude projekt zaradený do výstavby podľa naliehavosti hlukovej záťaže a s prihliadnutím na reálne finančné možnosti NDS, a. s..

Ako informoval primátora mesta investičný riaditeľ NDS, a. s. v mestských častiach Kremnička, Rakytovce, viadukt pri ESC, Belveder sa s vybudovaním protihlukovej steny v súčasnosti neuvažuje.