Mesto Banská Bystrica sa zapojilo do celoslovenského projektu emocionálneho vzdelávania detí Druhý krok. V Banskej Bystrici prebieha na šiestich školách. Výsledky projektu boli prezentované vo štvrtok 6. novembra 2014.

Projekt Druhý krok pomáha riešiť agresiu, násilie, šikanovanie, týranie, hyperaktivitu, introverziu a rozvíja u detí empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie, dobré sociálne vzťahy, súdržnosť v triede a spoluprácu školy a rodiny.

druhy krok3V roku 2014 sa vďaka podpore spoločnosti GSK Slovensko podarilo vyškoliť a certifikovať 96 pedagógov z celého Slovenska. Program Druhý krok sa tak dostal do 54 škôl. Momentálne je do tohto projektu zapojených už 154 základných škôl, ktoré tento program zaradili do vyučovania v rámci predmetu etická výchova. V Banskej Bystrici proti šikanovaniu bojuje už šesť základných škôl. „Dôvody šikany môžu byť rôzne. Disharmonické, narušené rodinné prostredie, v ktorom dieťa vyrastá, rodičia, ktorí dieťa príliš trestajú alebo si ho nevšímajú, túžba upútať pozornosť spolužiakov či učiteľov a iné. Základom prevencie šikanovania je naučiť deti zvládať hnev a zlosť, byť empatickým k správaniu a prežívaniu ľudí okolo seba, lepšie chápať ich konanie, rozpoznávať emócie a pochopiť ich, tolerovať odlišnosti iných a tiež naučiť sa riešiť bežné životné konflikty a hádky tak, aby to bolo v prospech veci a aby riešenie neubližovalo iným,“ hovorí školská psychologička Eva Gajdošová.

Banská Bystrica sa do tohto projektu zapojila tento rok prvýkrát. Učiteľky z Banskej Bystrice prezentovali svoje skúsenosti a pozitívny vplyv programu na deti 6. novembra 2014 na stretnutí v ZŠ J. G. Tajovského.

Program Druhý krok vypracovala organizácia Committee for Children zo Seatllu, USA, no už viac ako  15 rokov je súčasťou školského vyučovania aj v krajinách Európy: vo Fínsku, Nemecku, Nórsku, Dánsku, Švédsku, Veľkej Británii, Islande, Lotyšsku. V rokoch 2003 – 2007 bola jeho efektívnosť overovaná aj na slovenských školách. Úspešne – o čom svedčí aj akreditácia, udelená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerstvo školstva dokonca odporúča používať program Druhý krok ako učebnú pomôcku v rámci vyučovania, ale aj mimo vyučovacích hodín v práci psychológov či špeciálnych a sociálnych pedagógov.

 Aktuálna situácia na školách

Takmer polovica opýtaných žiakov priznala, že boli obeťou šikany. Tretina opýtaných detí sa so svojim trápením nikomu nezdôverí. Viac ako polovica prípadov šikany sa stáva priamo v školskom prostredí. Tretina žiakov uviedla, že bolo svedkom šikany. 33,6% prípadov šikany bolo formou vulgárnych nadávok a 18,7% prípadov formou agresívneho správania. Viac ako tretina prípadov šikany nebola napriek sťažnostiam vôbec riešená.