Voda a udržateľný rozvoj – to je tohtoročná téma Svetového dňa vody (World Water Day) Téma zdôrazňuje prepojenie vody so všetkými oblasťami života – kvapka vody je premenlivá, kvapka vody je silná, kvapka vody je žiadaná.

voda-web
Foto: ilu. iStockphoto/Thinkstock

„Voda je podstatou udržateľného rozvoja. Vodné zdroje umožňujú podchytiť zníženie chudoby, ekonomický rast a environmentálnu udržateľnosť. Tento deň si svet pripomína každoročne 22. marca už od roku 1993, kedy bol po prvýkrát vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Je oslavou úcty a pokory k vode, zameriava sa najmä na zdôraznenie dôležitosti zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi. Právo na prístup človeka k zdravotne bezpečnej pitnej vode je jedno zo základných práv človeka a hlavný atribút zdravého životného prostredia,“ konštatovala MUDr. Kvetoslava Koppová, hlavná odborníčka hlavného hygienika SR v odbore hygieny životného prostredia, vedúca Odboru Oddelenia hygieny životného prostredia zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica.

Ako zdôraznila, za kvalitu pitnej vody vo verejnom vodovode zodpovedá prevádzkovateľ. Táto voda je pravidelne kontrolovaná prevádzkovateľom aj príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za kvalitu pitnej vody vo vlastnej studni je zodpovedný zas jej majiteľ. Vo vlastných studniach sú často zvýšené koncentrácie dusičnanov a dusitanov, či zvýšené hodnoty mikrobiologických ukazovateľov, najmä v poľnohospodársky využívaných, alebo často zaplavovaných oblastiach. Dusičnany a dusitany v koncentráciách presahujúcich limitné hodnoty pri akútnom pôsobení ohrozujú zdravie dojčiat, pri dlhodobom príjme zvyšujú riziko vzniku niektorých závažných ochorení.

Pitná voda nevyhovujúca mikrobiologickým požiadavkám môže spôsobiť prenos infekčných ochorení (hnačkové vírusové a bakteriálne ochorenia, žltačka typu A). Je preto v záujme majiteľov súkromných zdrojov, aby poznali kvalitu pitnej vody vlastného vodného zdroja. Posúdenie používania vody zo studne na pitné účely, si vyžaduje stanovenie mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov v rozsahu minimálneho rozboru vody.

Bezplatné vyšetrenie vody

K osvetovým akciám Svetového dňa vody sa každoročne pripája aj banskobystrický RÚVZ. V pondelok 23. marca 2015 majú občania možnosť zdarma využiť konzultačné služby zamerané na kvalitu pitnej vody v okresoch Banská Bystrica a Brezno, dostanú odpovede na otázky o rozsahu, početnosti a kritériách kontroly kvality pitnej vody, o ochrane vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej význame pre zdravie ľudí.

Obyvatelia Banskobystrického kraja môžu využiť aj bezplatné vyšetrenie vody z individuálnych súkromných vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Vzorku je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (23. marca) do čistej, vypláchnutej plastovej fľaše v množstve pol litra a priniesť v pondelok 23. marca 2015 od 8:00 do 14:00 hod. na RÚVZ v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1.

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte MUDr. Kvetoslavu Koppovú, PhD., vedúcu oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia na telefónnom čísle 048/4367 748, mailom: kvetoslava.koppova@vzbb.sk, alebo Bc. Miroslava Schwarza na t.č. 048/4367761. či mailom: miroslav.schwarz@vzbb.sk.