Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) otvára Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávania v Banskej Bystrici. Nová inštitúcia ponúka štúdium programov LL.M. a MBA, právne kurzy ďalšieho vzdelávania, ale aj informácie o štúdiu na PEVŠ.

Prioritou Paneurópskej vysokej školy je ponúkať kvalitné vzdelanie bez ohľadu na vek, bydlisko či profesijné záujmy a skúsenosti. Aj z toho dôvodu otvorila  vysoká škola Paneurópske centrum ďalšieho vzdelávanie PEVŠ v Banskej Bystrici. Priamo v stredoslovenskom regióne tak môžu záujemci získať vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu rozšíriť si svoje obzory, získať nové kontakty a zároveň vás posunúť vpred vo vašej kariére.

V Banskej Bystrici ponúkame študijné programy s medzinárodným kreditom – LL.M. a MBA, širokú škálu certifikovaných právnych kurzov, ale aj poradenstvo ohľadne štúdia na PEVŠ. Študentom Fakulty práva PEVŠ v Bratislave poskytneme zadarmo platených kurzov a besedy v Banskej Bystrici, aby si mohli doplniť svoje vedomosti v blízkosti svojho domova.

Všetky spôsoby ďalšieho vzdelávania zabezpečujeme s precíznosťou a s dôrazom na individuálny prístup.

Informácie o škole

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) vznikla v roku 2004 ako prvá súkromná vysoká škola na Slovensku s právnickým zameraním s pôvodným názvom Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 nesie dnešné meno. Sídli v Bratislave a má päť fakúlt: fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky a psychológie. PEVŠ disponuje moderným materiálnym a technickým vybavením so zameraním na praktickú výučbu. Presadzuje rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami, je členom štyroch svetových zoskupení univerzít a má partnerstvá s ďalšími štyridsiatimi univerzitami. Má 34 akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom/inžinierskom a doktorandskom v dennej a externej forme. Na 4 fakultách ponúkame aj rigorózne konanie.

Pre viac informácií kontaktuje Centrum ďalšieho vzdelávania PEVŠ Banská Bystrica

Koordinátor: PaeDr. Peter Polakovič Ph.D.

E-mail: banskabystrica@paneurouni.com

Mobil: 0910 830 635

Alebo navštívte našu webovú stránku: www.paneurouni.com/banskabystrica

Adresa: Skuteckého 5, 974 01, Banská Bystrica