Výrobky zábavnej pyrotechniky obsahujú výbušnú zmes, zvyčajne sa iniciujú otvoreným ohňom a pri horení vzniká vysoká teplota. Pri nesprávnej manipulácii hrozí aj reálne nebezpečenstvo požiaru. Každý výrobok musí mať zrozumiteľný návod na použitie v slovenčine s označením zaradenia do príslušnej triedy a doby použitia. Predávajúci musia byť odborne preškolení, preto treba tieto výrobky nakupovať v predajniach, prípadne stánkoch, ktoré sa špeciálne zaoberajú ich predajom. Neodborná manipulácia s výrobkami zábavnej pyrotechniky spôsobuje rôzne poranenia, ako sú ťažké popáleniny, odtrhnuté prsty na rukách alebo aj trvalo poškodený zrak. Pred ich použitím je potrebné podrobne asi preštudovať návod na použitie, ako aj upozornenia, ktoré treba v plnej miere dodržiavať. Malé deti môžu manipulovať zo zábavnou pyrotechnikou len v prítomnosti dospelého človeka. Deti a mládež môžu používať pyrotechniku len 1. triedy, kam patria napríklad prskavky, pištoľové kapsle, malé tyčinky s farebnými plameňmi, blikavky, búchacie guľôčky a vystreľovacie konfety. Najrozšírenejším druhom zábavnej pyrotechniky je aj petarda, ktorá má označenie ako pyrotechnika 2. triedy a preto ju môže používať len osoba ktorá má viac ako 18 rokov. Okrem dodržiavania zásad správneho používania zábavnej pyrotechniky, by sme nemali zabúdať ani na tých, ktorí sa výbuchov boja, malé deti, starších ľudí a neposlednom rade aj zvieratá a mali by sme byť k nim ohľaduplní.

Pyrotechniku kupujte len u certifikovaných predajcov a s návodom. Je nebezpečné vyrábať si zábavnú pyrotechniku doma, či kupovať ju od pouličných predavačov bez návodu na použitie. Nedávajte si výrobky zábavnej pyrotechniky do vreciek odevov, ale uchovávajte ich mimo svojho tela najlepšie v plechovej nádobe. Pred odpálením si vždy prečítajte návod a podľa neho konajte. Zistite, či je na pyrotechnike dosť dlhá zápalná šnúra, až potom ju zapáľte. Rakety pred odpálením nezapichnite do zeme či snehu, ale vložte do fľaše naplnenej pieskom. Nikdy ich neodpaľujte pod stromami, ale len na voľnom priestranstve tak, aby neohrozovali druhých ľudí. Pozor na rakety, na ktorých zhorí zápalná šnúra a nevybuchnú. Nepribližujte sa k nim hneď a nepokúšajte sa ich opätovne odpáliť. Je to veľmi riskantné