V medailóne regiónálnych osobností si dnes pripomíname úmrtie jedného z najvýznamnejších i najznámejších predstaviteľov slovenskej literatúry z obdobia literárneho romantizmu na Slovensku.

20. 4. 1872 zomrel v Radvani nad Hronom ANDREJ SLÁDKOVIČ – básnik, publicista, prekladateľ.

Andrej Braxatoris, ako sa vlastným menom volal, sa narodil v roku 1820 v Krupine. Prvé vzdelanie získal doma od otca. Ďalej sa vzdelával na ľudovej škole a Piaristickom gymnáziu v Krupine. V roku 1832 začal študovať na Evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici, kde strávil krásnych šesť rokov študentského života, poznačených aj pamätnou láskou k svojej rovesníčke, milej, peknej a nadanej Maríne Pišlovej. V jeho devätnástich rokoch vzbĺkla veľká, no nenaplnená láska medzi dvoma mladými bytosťami. V rokoch 1840–42 odchádza na ďalšie štúdiá na Evanjelické lýceum v Bratislave. Vznikli tu pamätné stretnutia s Ľudovítom Štúrom a jeho skupinou. Na jeden rok sa zamestnal v Hodruši ako pomocný učiteľ a až v roku 1843 odišiel študovať teológiu a filozofiu na univerzitu v Halle. Po návrate z Halle tri roky pracoval ako vychovávateľ v zámožnej rodine sudcu Petra Bezegha v Rybároch (dnes súčasť Sliača). Tie sa stali tiež významným medzníkom v jeho živote. Tu sa liečil z nešťastnej lásky ku Márii Pišlovej, napísal svoje najznámejšie literárne diela Marínu a Detvana a zoznámil sa so svojou budúcou životnou družkou Antóniou Júliou Sekovičovou, dcérou panského úradníka v Garamseku (dnes Hronsek). V roku 1847 bol vysvätený za kňaza. Jeho prvým kňazským pôsobiskom sa v tom istom roku stala Hrochoť pri Banskej Bystrici. S Hrochoťou zviazal svoj život na deväť rokov. 12. mája 1856 ho zvolili za evanjelického farára v Radvani pri Banskej Bystrici, kde sa s manželkou a štyrmi deťmi presťahoval a pôsobil do konca svojho života.

VKMK

Medailón regionálnych osobností pripravujeme v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Poznávajte aj vy osobnosti nášho regiónu! V katalógu osobností, ktorý nájdete tu…