Termínu blížiaceho sa Európskeho olympijského festivalu mládeže prispôsobujú v meste termíny stavebných úprav komunikácií, ale napríklad aj údržby vodných tokov. Slovenský vodohospodársky podnik aktuálne s ohľadom na pripravované podujatie, ale aj zanedbaný stav úpravy drevín z uplynulých rokov, realizuje spolu s mestom údržbu porastov a pripravuje aj úpravu koryta Tajovského potoka.

Tajovský potok, ktorý preteká areálom Štiavničiek, si vyžaduje viacero zásahov. Slovenský vodohospodársky podnik aktuálne realizuje spoločne s Mestom Banská Bystrica údržbu porastov v koryte Tajovského potoka a na jeho pobrežných pozemkoch v Banskej Bystrici. Brehový porast vodného toku plní niekoľko funkcií, pričom hlavnou je stabilizácia brehov a zároveň hovoríme aj o  mikroklimatickej, spoločensko – rekreačnej a hygienickej funkcii. Pre ich zachovanie je potrebné vykonávať technicko – pestovateľské zásahy do brehových porastov.

Brehový porast Tajovského potoka nebol niekoľko rokov predchádzajúcim správcom upravovaný a pri opakovaných búrkových udalostiach alebo pri silnom vetre došlo k poškodeniu  značnej časti stromov. Z tohto dôvodu, ale aj  vzhľadom na blížiace sa športové podujatie EYOF 2022, sa  pred časom uskutočnilo pracovné rokovanie a obhliadka Tajovského potoka, so zastúpením Okresného úradu a Štátnej ochrany prírody. Predmetom stretnutia bol spôsob a rozsah odstránenia náletového a krovitého porastu a potenciálne rizikových drevín z koryta a pobrežných pozemkov.

 zmysle záverov zahájil SVP technicko –pestovateľský zásah na vodnom toku Tajovský potok, k. ú. Banská Bystrica, ktorý bude trvať najbližšie týždne.

V ďalšej etape pristúpi mestská organizácia ZAaRES k opiľovaniu rizikových konárov vo výškach, ktoré je potrebné realizovať vysoko zdvižnou plošinou. V hornej časti pod areálom hotela Dixon bude správca toku ešte upravovať poškodenú časť vodného toku pomocou techniky hlavne použitím riečneho materiálu s presypaním ťažkého lomového kameňa na stabilizáciu oboch brehov.

Opiľovanie suchých konárov alebo celých stromov bolo realizované aj v iných častiach mesta Banská Bystrica, a to v lokalite na Uhlisku, resp. aj na Štiavničkách v rámci futbalového štadióna. Jedná sa o údržbu drevných porastov, ktoré sa nachádzajú nielen v blízkosti vodných tokov, ale aj komunikácií a ohrozujú peších a cyklistov.