V spolupráci s advokátom Jurajom Žembom a portálom pravnegramotne.sk vám na portáli BBonline.sk pravidelne priblížime rozličné rady, ako postupovať v prípadoch týkajúcich sa rodinného, trestného, občianskeho či pracovného práva. Na úvod si však povedzme, kto to tí právnici vlastne sú.

Každý z právnikov sa s tým už veľa krát stretol. Ktokoľvek z „neprávnikov“ sa spýta právnika bez ohľadu na právnickú profesiu niektorú z týchto otázok: „Si právnik?“ „Tak už máš JUDr.?“ „Keď budeš mať JUDr., už budeš právnikom?“ A mnohé iné.

Práve preto si v úvode tohto mini seriálu zameraného na prestavenie právnikov a jednotlivých profesií poďme stručne povedať, kto je vlastne tým právnikom, kto je JUDr., kto sudcom, či advokátom a pod.

Právnikom sa  môžete  stať vtedy, keď ukončíte druhý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore „právo“ na akreditovanej právnickej fakulte v SR alebo inej krajine (názov titulu sa môže v zahraničí líšiť) za predpokladu, že slovenský právny poriadok titul zo zahraničia uznáva.   Ukončenie magisterského štúdia oprávňuje úspešného absolventa štúdia na právnickej fakulte  používať titul magister „Mgr.“ v odbore právo. Podstatné je, že už samotné magisterské právnické vzdelanie je základnou podmienkou, ale taktiež úplne postačuje pre výkon všetkých právnických profesií – advokáta, notára, sudcu, prokurátora, exekútora, podnikového právnika, pedagóga na právnickej fakulte. Čo sa týka titulu JUDr., tento v preklade v preklade do ľudskej reči znamená „doktor práv“. Jedná sa o akademický titul, ktorý môže nadobudnúť len držiteľ magisterského titulu z odboru právo, avšak jeho získanie je výlučne dobrovoľné a skutočnosť, že niekto nie je doktor práv mu nesmie brániť vo výkone nijakej právnickej profesie. Titul JUDr.  môžete dosiahnuť vypracovaním tzv. rigoróznej práce a jej následnou obhajobou na právnickej fakulte oprávnenej udeľovať tento doktorský právnický titul. Mať titul JUDr. je teda dobrovoľné.

Nezabúdajte teda, Mgr. a JUDr., teda magister a doktor práv označujú akademické tituly a dosiahnuté právnické vzdelanie. Aj keď sa líšia v označení, sú úplne rovnocenné z hľadiska prístupu k právnickým profesiám.

Kto sú teda advokát, notár, exekútor, sudca, či prokurátor?  Sú to reprezentanti právnických profesií, pričom všetci musia byť v prvom rade povinne právnikmi bez ohľadu na to, akú profesiu vykonávajú. Skrátka, jedná sa o druhy právnikov, ktorí musia mať dosiahnuté aspoň vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, t.j. ukončené magisterské štúdium na právnickej fakulte. JUDr. mať môžu, ale nemusia. Na výkon svojich profesií však musia spĺňať ďalšie prísne podmienky ustanovené osobitnými predpismi, akými sú napr. bezúhonnosť, určitý vek, úspešné zloženie náročných skúšok, registrácia v profesijnej komore a pod.

Na záver preto nezabudnite, že:

  • právnické profesie môžu vykonávať len právnici bez ohľadu na to, aký majú titul. (v niektorých prípadoch musia splniť aj ďalšie prísne podmienky).
  • titul označuje dosiahnuté právnické vzdelanie, právnická profesia pracovnú činnosť a pracovné zaradenie právnika. Je len na Vás, či ostanete Mgr. alebo sa stanete JUDr., aby ste sa však mohli stať JUDr., musíte byť najskôr Mgr. v študijnom odbore právo.

V nasledujúcom článku našej rubriky sa pozrieme na to, kto sú advokáti, kedy sa na nich môžeme obrátiť a ako sú určované ich odmeny.

Juraj Žemba

Som mladý advokát pôsobiaci hlavne v Banskobystrickom kraji a zakladateľ portálu pravnegramotne.sk zameraného na právo pre laikov bez zbytočných poučiek a „bifľovania“ paragrafov. Už sa nedokážem pozerať na škody, ktoré ľuďom napáchajú elementárne neznalosti práva, pričom neraz znamenajú zničené rodiny, budúcnosť, či životy. Aj právo totiž môže byť dobrým každodenným sluhom, ktorý nám uľahčí život, nie len večne zlým pánom.  Som presvedčený o tom, že spoločnosti pomôže, keď sa ľudia stanú k sebe ohľaduplnejšími a začnú sa ozývať za svoje práva a prestanú tolerovať čo i len malé  neprávosti. Avšak nezabúdajme –  nemáme len práva, ale aj povinnosti.

Ďalšie podobné články nájdete v rubrike Právna poradňa.