Banská Bystrica je posledné krajské mesto, ktoré v súčasnosti nie je zabezpečené pred prípadnou povodňou. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP) preto od novembra 2018 v meste pod Urpínom realizuje projekt protipovodňovej ochrany v dĺžke 7,38 km od Majera po Radvaň. Celkové náklady predstavujú čiastku 25 786 696 eur s DPH.

V ďalšej etape prác, ktoré začínajú od štvrtka 15.8.2019 budú prebiehať práce na protipovodňovej ochrane mesta Banská Bystrica v 2. úseku – ľavý breh v lokalite pri zimnom štadióne. V predmetnom úseku bude v najbližšej zhotoviteľ stavby vykonávať búracie práce na súčasnom protipovodňovom múre, ktorý bude nahradený novými opornými prvkami v rámci protipovodňovej ochrany. V súvislosti s obmedzeniami bolo v úseku od mosta Smrečina po ľavej strane toku smerom k zimnému štadiónu osadené dopravné značenie, ktoré zakazuje pohyb chodcom v danej lokalite.

Koncom minulého roka zhotoviteľ stavby vykonal časť zemných prác na objekte skladu mobilného hradenia. Na jar 2019 sa uskutočnil výrub drevín v centre medzi lávkou pre peších pri zimnom štadióne a cestným mostom k malej stanici ŽSR, kde vznikne aj promenádny chodník. Tiež  prebehol výrub medzi autobusovými zastávkami Národná a Štefánikovo nábrežie, kde je plánovaná náhradná výsadba vzrastlých drevín. 

V ďalšej etape, ktorá začala začiatkom júla, na pravostrannej ako aj ľavostrannej ochrannej hrádze toku Hron v úseku od mosta Mičinská po lávku pre peších v časti Majer stále prebiehajú stavebné práce na protipovodňovej ochrany mesta. Realizácia stavebných prác bude prebiehať do prvej polovice roka 2020.

Projekt počíta s rekonštrukciou, resp. aj vybudovaním nových ochranných múrov popri rieke Hron. Bude sa tiež realizovať výstavba podzemných tesniacich stien. V prípade veľkých prietokov budú na ochranné múriky inštalované mobilné hradenia (podobne je to aj Bratislave).