V školských zariadeniach mesta sa menia poplatky. Dotknúť sa majú materských škôl, základných umeleckých škôl, školských jedální a centier voľného času.

Materská škola TulskáVedenie mesta predkladá na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva materiál, ktorý mení poplatky v školských zariadeniach. V materských školách si priplatia rodičia detí, ktoré nemajú trvalý pobyt v Banskej Bystrici. Namiesto súčasných 14 eur zaplatia 28 eur. Zvyšuje sa aj príspevok za deti vo veku od dvoch do troch rokov na 50 eur. V čase prázdnin (júl, august) sa bude platiť 25 eur.

„Zvýšením príspevku od rodičov počas letných mesiacov júl a august chceme predísť skúsenostiam z minulých rokov, že rodičia svoje dieťa do MŠ prihlásia, ale nakoniec nie z dôvodu choroby dieťaťa, ale z iných neopodstatnených dôvodov dieťa na prázdninovú činnosť neprivedú, aj keď prevádzka MŠ je zabezpečená, čo si mnohí rodičia neuvedomujú,“ píše sa v dôvodovej správe.

K najväčším zmenám dochádza pri poplatkoch v základných umeleckých školách. V prípravnom štúdiu sa zvyšuje polročný príspevok zo 40 na 44 eur. O štyri eurá sa zvyšuje aj v základnom štúdiu.

Najviac si budú musieť priplatiť dospelí. Za štúdium uhradua 160 eur namiesto pôvodných 100 eur. Tí, ktorí nemajú vlastný príjem, budú prispievať 120 eur ročne.

Mierne sa navyšuje aj mesačný poplatok v školských jedálňach. Na režijné náklady bude stravník prispievať o 50 centov viac ako doteraz. Dôvodom je zmena zákona, ktorá prikazuje stravovacím zariadeniam zabezpečiť odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu.

K zmenám poplatkov dochádza aj v centrách voľného času. Deti do 5 rokov a od 15 do 18 rokov zaplatia mesačne 2,5 eura za každú záujmovú činnosť. Deti od 5 do 15 rokov neplatia za jednu záujmovú činnosť, za každú ďalšiu už uhradia 2,5 eura. Rovnakú sumu zaplatia aj deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v Banskej Bystrici. Dospelí budú mesačne prispievať 3,5 eura.

Podľa dôvodovej správy si mesto od prijatia nového Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) sľubuje zvýšenie príjmu pre materské školy o 59 206 eur a pre Centrá voľného času o 4100 eur.

Konečnú podobu materiálu a výšku poplatkov budú 10. septembra schvaľovať poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva.