Výsledkom analýz a prieskumov je ďalšie uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré ukladá prednostovi posúdiť, či nedošlo k porušeniu nájomnej zmluvy.

Ilustračné foto: Branislav Račko/BBonline.sk

Banskobystrické plážové kúpalisko bolo opäť témou rokovania mestského zastupiteľstva. V júni poslanci vyzvali mestský úrad o právnu analýzu zmluvných vzťahov týkajúcich sa kúpaliska a vykonanie odborného posúdenia realizovaných investícii zo strany nájomcu. Tým je spoločnosť Aqualand Slovakia s.r.o. na čele s konateľom Jurajom Sninským. Prenájom kúpaliska odsúhlasili poslanci ešte v minulom volebnom období na obdobie 30 rokov za 1000 korún ročne (33,19 eur) s tým, že preinvestuje v areáli ďalších 100 miliónov vtedajších korún (cca 3,3 milióna eur).

Aqualand deklaruje, že si túto povinnosť splnil a na plážovom kúpalisku preinvestoval dovedna 4 212 296,04 eur. Teda ešte viac ako mu ukladala zmluva. Odborné útvary mestského úradu pripravili na základe uznesenia mestského zastupiteľstva podrobnú analýzu výdavkov. V správe mestský úrad konštatuje, že „jednotkové ceny pri jednotlivých položkách sú v zmysle smerných orientačných cien platných pre rok 2009 a rok 2010“ a „položky, ktoré sú ocenené ako kpl / súbor/, hod. / zhotoviteľ nezdokladoval špecifikáciou alebo dodávateľskou faktúrou a tým sa stávajú neodkontrolovateľné.“

Mesto konštatuje, že zhotoviteľ pri realizácii stavebných prác neviedol stavebný denník. „Z hľadiska vecného plnenia realizovaných prác predložené faktúry nie je možné po 2 až 3 rokoch po realizácii odkontrolovať, z dôvodu priebežného zakrývania konštrukcií a ukončovania prác. Zhotoviteľ stavby v rámci výkopových prác zrealizoval rozsiahle zemné práce, ktoré tiež nezdokladoval ani projektovou dokumentáciou, ktorej nedeliteľnou súčasťou je položkový rozpočet a nie je zdokladovaný ani odvoz a uskladnenie zeminy vážnymi lístkami. V porovnaní množstva výkopov (21 380 m3) a zásypov (21 380 m3), nie sú v množstvách zásypov zohľadnené odpočty za lôžka, potrubia, betóny a obsypy. Predložené faktúry nie sú potvrdené stavebným dozorom zhotoviteľa, ani Mesta Banská Bystrica. Zhotoviteľ pri realizácii stavebných prác pravdepodobne neviedol stavebný denník a nepozýval zástupcu mesta na čiastočné preberanie a odsúhlasovanie stavebných prác,“ píše sa v informatívnej správe, ktorú poslanci mestského zastupiteľstva obdržali na utorkovom zasadnutí.

Správa na záver konštatuje: „Nájomca k dnešnému dňu napriek opakovaným urgenciám nepredložil projektovú dokumentáciu, včetne položkového rozpočtu a stavebný denník, podľa ktorého boli práce realizované.“

Preinvestovaná suma sa nepozdáva ani poslancom, ktorí na kúpalisku uskutočnili v dňoch 18.júla a 7. septembra poslanecké prieskumy. Výsledkom je konštatovanie niekoľkých nedostatkov ako odlupujúca sa farba v minerálnom bazéne, (ne)čistota vody v jazere či bujnenie inváznych rastlín v areáli kúpaliska.

Poslanci obidve správy zobrali na vedomie a prijali ďalšie uznesenie, ktoré žiada prednostu Miroslava Rybára, aby posúdil či nedodaním projektovej dokumentácie neporušil nájomca platnú zmluvu. Taktiež odporúča primátorovi Petrovi Gogolovi, aby prerokoval s nájomcom výsledky poslaneckého prieskumu.