Významnou súčasťou mesta pod Urpínom je šport. Dôkazom je mnoho úspešných športovcov, športových klubov, jednotlivcov i športových kolektívov. Aj preto v tomto období mesto finalizuje strategický dokument, ktorý stanovuje ďalšie smerovanie rozvoja Banskej Bystrice v oblasti športu do roku 2027.

Pre potreby spracovania Koncepcie rozvoja športu mesta Banská Bystrica boli do procesu zapojení nielen obyvatelia, ale aj športové kluby, školy a inštitúcie, akademická obec, poslanci mestského zastupiteľstva i odborné komisie. Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo takmer 500 Banskobystričaniek a Banskobystričanov. Za predpokladu, že rodičia prezentovali súčasne aj preferencie svojich detí, celkový kumulatívny počet respondentov predstavoval približne 1 144 osôb. Dotazník vyplnilo ďalších 60 inštitúcií, škôl, športových klubov či poslancov.

„V roku 2017 bola Banská Bystrica Európske mesto športu. Aj vďaka tomu sme získali postrehy obyvateľov, ale aj športových klubov, čo im v našom meste chýba. Na základe ich potrieb sme spustili rozsiahlu obnovu športových areálov základných škôl, budovanie športovísk a revitalizáciu športovej infraštruktúry, dnes už aj s ohľadom na blížiacu sa mládežnícku olympiádu. V koncepcii, ktorú sme vytvorili sú definované krátkodobé a strednodobé ciele, ktoré by sme sa mali pokúsiť v ďalšom období naplniť. Mestu dáva zároveň návod ako pristupovať k potrebám nielen najmasovejších výkonnostných športov, ale aj ďalších amatérskych športov, ktoré tiež predstavujú významnú športovú základňu Banskej Bystrice,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Medzi užitočné informácie spracovanej analýzy patria napríklad športovo najaktívnejšie vekové skupiny a ich potreby, odporúčané a neodporúčané športy pre deti alebo to, aké športy rozvíjať pre seniorov.

„Názory a podnety získané v prieskume, týkajúce sa športovej infraštruktúry budú slúžiť pri pasportizácii športovej infraštruktúry na území mesta, ktorú pripravujeme v spolupráci s príspevkovou organizáciou ZAaRES. Následne bude zapracovaná do digitálnej mapy mesta. Analýza bude zároveň komunikovaná aj s koordinačným tímom projektu Zelené sídliská. Ďalším výstupom a pripravovaným materiálom bude vyhotovenie databázy aktívnych športových klubov a združení, ktorý zverejníme na webe mesta,“ dopĺňa Dana Cibuľková, vedúca oddelenia športu.

Aktuálne je dokument v pripomienkovom konaní príslušných komisií. V prípade záujmu je možné zasielať ďalšie postrehy koordinátorke športovej koncepcie Dane Cibuľkovej na e-mail: dana.cibulkova@banskabystrica.sk v termíne do 20. októbra. Dokument Koncepcia rozvoja športu mesta Banská Bystrica nájdete na webe mesta.

Mesto Banská Bystrica spracovalo návrh Koncepcie rozvoja športu mesta Banská Bystrica na obdobie do roku 2027. Vypracovaná bola v súlade s Bielou knihou o športe, Oznámením Európskej komisie Európskemu parlamentu, Rade Európskej únie, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov ꟷ Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe a ďalšími významnými dokumentmi v oblasti športu.