Územie Slovenska je bohaté na stredoveké až novoveké hrady. Na niektorých z nich sa realizujú výskumy, s cieľom obnoviť a zrekonštruovať zachovanú architektúru. O mnohých však ešte stále veľa nevieme a sú aj hrady, ktoré sa podarilo objaviť až v nedávnej minulosti. Patrí k nim aj hrad Peťuša pri Zvolene.

Príbeh tajomného stredovekého hradu Peťuša odhalí júnové Stretnutie s minulosťou pod zelenou klenbou. Uskutoční sa v stredu 23. júna o 17:00 h v Thurzovom dome.

Hrad Peťuša sa nachádza ukrytý v lesnom poraste nad ľavým brehom rieky Hron pri Zvolene vo vizuálnej vzdialenosti od známeho kráľovského Pustého hradu. O tomto sídle zatiaľ nie sú známe žiadne písomné alebo ikonografické pramene. Od roku 2011 do roku 2018 realizovala v tejto lokalite archeologický výskum Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a to pod vedením Noémi Beljak Pažinovej. Práve ona bude hosťkou podujatia O tajomnom stredovekom hrade Peťuša vo Zvolene, ktoré v rámci pravidelného cyklu Stretnutia s minulosťou organizuje Stredoslovenské múzeum.

„Cieľom je predstaviť moderný vedecký výskum dejinami zabudnutého hradu Peťuša a upriamiť pozornosť na výsledky, ktoré nám umožnili spoznať donedávna neznámu pamiatku, jej zázemie a dobový život. V rámci prednášky zároveň predstavím samotnú archeologickú lokalitu a osvetlené budú aj dejiny bádania hradu a metodika výskumu tejto pamiatky. Na základe zdokumentovaných nehnuteľných nálezov je možné rekonštruovať stavebnú podobu pôvodného hradu,“ uviedla Noémi Beljak Pažinová.

Pozornosť bude venovaná aj bohatej materiálnej kultúre, ktorá sa na hrade našla a ktorá poukazuje na približne dvestoročné fungovanie hradu vo vrcholnom stredoveku s jadrom výskytu v 14. storočí. Hlavným zámerom prednášky je podať čo najhodnovernejšiu výpoveď o dejinách hradu a každodennom živote jeho obyvateľov.