Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí zorganizovalo výjazdový kurz pre Slovenských učiteľov žijúcich v Maďarsku s názvom Posilnenie národného povedomia.

UMB-560x420 (1)Výjazdový kurz sa uskutoční v dňoch 29. – 31. januára v Békešskej Čabe. Cieľom kurzu Posilnenie národného povedomia je metodická pomoc pre takmer 60 pedagógov všetkých stupňov škôl v Maďarsku – a to na tému, ktorú si predstavitelia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku vybrali ako veľmi dôležitú.

Prednášajúci sa vo svojich príspevkoch zamerajú na rôzne témy, ktoré by mali pomôcť zúčastneným slovenským učiteľom v Maďarsku pracovať s jednotlivými témami na posilnení slovenského povedomia. Pôjde o výučbu dejepisu v Maďarsku s ohľadom na Uhorské dejiny, interpretáciu literárneho textu, národné pomenovania ako nástroj prehlbovania národného povedomia, kultúrny potenciál dolnozemských Slovákov, využitie prvkov tradičnej kultúry Slovenska vo vyučovacom procese, tradičnú kultúru a folklorizmus.

Výjazdového kurzu Posilnenie národného povedomia sa zúčastnia pedagógovia Doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. UMB Banská Bystrica, Doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. UMB Banská Bystrica, Doc. Mgr. Krško Jaromír, PhD. UMB Banská Bystrica, Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. UKF Nitra, PhDr. Zuzana Drugová, UMB Banská Bystrica a Mgr. art. Martin Urban, PhD., UMB Banská Bystrica.

V spolupráci s Metodickým centrom UMB je výjazdový kurz organizovaný s Pedagogickým metodickým centrom Slovákov v Maďarsku a v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.