InfoUSA Banská Bystrica bolo otvorené pred desiatimi rokmi, 28. septembra 2005. Tento rok môžete aj vy osláviť jubilejné desiate výročie centra, a to v utorok 29. septembra od 10.30 h sériou podujatí v priestoroch knižnice.

Pozvanka-oslavy_Strana_1V programe vystúpi Julia Stanley, atašé Veľvyslanectva USA na Slovensku s prednáškou o význame a mieste americkej zástavy v kultúre USA. LTC Matthew Atkins, pridelenec obrany Veľvyslanectva USA na Slovensku, sa vo svojej prezentácii bude venovať výtvarným prácam amerických účastníkov 2. svetovej vojny a súčasným hodnostiam v armáde USA. Jeho prezentácia je doplnením informácií k práve prebiehajúcej výstave Vojna v Tichomorí v rokoch 1942 – 1945 z pohľadu umelca.

Slávnostná akadémia Dialóg kultúr 2005 – 2015 bude oficiálnym pripomenutím si desať ročnej histórie centra InfoUSA Banská Bystrica. Účasť na stretnutí potvrdili hostia z Veľvyslanectva USA na Slovensku – chargé d’affaires Liam Wasley, tlačový atašé Jason Khile, atašé Julia Stanley a pridelenec obrany LTD Matthew Atkins.

Pri príležitosti jubilea knižnica vydala publikáciu, v ktorej sú zachytené významné medzníky činnosti centra od jeho počiatkov až po súčasnosť. Oslavy výročia InfoUSA budú zakončené stretnutím v rámci pravidelného cyklu Prekladateľské soirée.

Pozvanka oslavy_Strana_2

Spolupráca s Veľvyslanectvom USA na Slovensku je založená od počiatku na Memorande o porozumení medzi Kultúrnym a informačným oddelením Veľvyslanectva USA na Slovensku a Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici. Knižnica sa podpísaním memoranda zaviazala poskytovať priestory a odborného pracovníka, ktorý pomáha používateľom orientovať sa v informačných zdrojoch dostupných v centre. Na základe memoranda veľvyslanectvo každoročne finančne prispieva na obnovu technického vybavenia, ako aj na doplnenie informačného fondu študovne novými, aktuálnymi informačnými dokumentmi. Doposiaľ boli podpísané štyri memorandá.

Centrum podporuje vzájomnú spoluprácu medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou poskytovaním informácií o USA. Organizuje rôzne kultúrne programy – literárne podujatia a besedy so zaujímavými osobnosťami, prednášky alebo premietanie filmov. Pomáha záujemcom o štúdium anglického jazyka a o štúdium v USA poskytovaním študijných a informačných materiálov. Spolupracuje s akademickou obcou, školami, odbornou a laickou verejnosťou.