Približne 30 miliónov eur má šancu získať na svoje projekty osem stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Tie by do regiónov mali prísť vďaka spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou, župe pomôže iniciatíva Catching-Up Regions aj v ďalších oblastiach.

Skvelá správa pre Banskobystrický kraj – osem stredných škôl z Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Rimavskej Soboty, Lučenca, Tornale a Detvy, ktoré boli vybraté ako pilotné v rámci iniciatívy Catching-Up Regions, môže na svoje projekty získať prostriedky v celkovej hodnote asi 30 miliónov eur.

Peniaze, ktoré by do kraja mali prísť vďaka spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou, zlepšia nielen vybavenie škôl, ale pomôžu tiež pri vzdelávaní učiteľov a zamestnancov, rozvoji študijných programov a pri spolupráci s podnikateľským sektorom.

„Školy sme vybrali na základe hĺbkovej analýzy potrieb trhu práce, v rámci ktorej sme hovorili s päťdesiatimi zamestnávateľmi v kraji. Výsledkom bola nielen správa zo zamestnávateľského prieskumu, ale najmä správa o stredoškolskom odbornom vzdelávaní, vrátane návrhu profilovania študijných a učebných odborov na základe výsledkov analýzy,“ hovorí Janka Pálková, vedúca oddelenia  Catching-Up Regions Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Výzvy, na základe ktorých by školy mohli peniaze získať, budú vypísané pravdepodobne v závere tohto roka, dovtedy musia mať pri projektoch, ktorých sa to týka, vysúťažené a hotové projektové dokumentácie a podané žiadosti o stavebné povolenie.

Ambiciózne projekty

O najvyššiu čiastku z 30 miliónového balíka sa plánuje uchádzať Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci. Za sumu presahujúcu päť miliónov eur by radi zrekonštruovali  a materiálne dovybavili areál Gazdovského dvora, určený na odbornú výučbu žiakov študujúcich v poľnohospodárskych a gastronomických profesiách. Rekonštrukciou a modernizáciou by tiež mali prejsť samotné školské budovy a učebne, plánovaný je tu vznik Centra celoživotného vzdelávania.

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska v Rimavskej Sobote za podobnú sumu plánuje zatraktívniť prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu pod jednou strechou, oživiť existujúci školský sad, vybudovať v areáli oddychové a produkčné zóny či zriadiť Centrum rodinného podnikania pre oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva.

Tri školy z Banskej Bystrice

Do iniciatívy Catching-Up Regions sú zapojené aj tri stredné školy priamo z Banskej Bystrice – SOŠ Pod Bánošom, SPŠ J. Murgaša a Spojená škola automobilová a technická, ktoré spolu pripravujú projekty za viac ako 12 miliónov eur.

Pod Bánošom plánujú vybudovať moderné centrum vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva, agroturistiky, potravinárstva a služby na vidieku, rozvíjať potravinárstvo s rešpektom k tradíciám, vytvoriť a akreditovať nový učebný odbor farmár pre horské oblasti aj vytvoriť regionálne propagačné centrum a poradenské centrum pre farmárov.

Projekty modernizácie Spojenej školy sa týkajú najmä vynovenia dielní praktického vyučovania vo Vlkanovej, kde by mohla vzniknúť aj úplne nová autodielňa pre elektromobily. Práve na elektromobilitu sa škola plánuje orientovať aj v oblasti teoretického vzdelávania a vytvárať nové alebo inovované e-learningové materiály. V škole by malo byť tiež aktívne centrum kariérneho poradenstva.

Na SPŠ J. Murgaša majú vďaka zdrojom z iniciatívy Catching-Up Regions v pláne dostavať a zriadiť vzdelávacie i-TechCentrum, podporiť inovatívne myslenie voľnočasovou zónou a investovať aj do bezbariérovosti, elektronickej komunikácie či propagácie.

Krok do 21. storočia

Prispôsobiť kedysi tradičné profesie, ako lesný pracovník, potrebám 21. storočia plánujú na SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici. Na svoje projekty počítajú s čiastkou presahujúcou 4 milióny eur a vďaka týmto peniazom by radi nielen zrekonštruovali a zmodernizovali priestory školy, ale tiež technické lesné vybavenie či informačné technológie.

Zamerať sa na vzdelávanie pedagógov smerom k špecifickým skupinám žiakov a urobiť zo školy motivujúci priestor, prepojený na prax, majú za cieľ projekty SOŠ v Tornali v hodnote takmer tri milióny eur.

Poslednou zo zapojených pilotných škôl je Spojená škola v Detve, kde by za takmer päť miliónov eur radi vybudovali regionálne vzdelávacie centrum pre technické profesie, modernizovali školský vzdelávací program aj lepšie spropagovali technické smery cez kariérne poradenstvo.

Pomoc aj v ďalších oblastiach

Okrem komponentu školstva sa iniciatíva Catching-Up Regions – teda „Dobiehajúce regióny“, sústreďuje v Banskobystrickom kraji aj na dopravu, výskum, vývoj a inovácie a sociálne služby pre seniorov.

Po fáze analýz a zisťovania potrieb sa v tomto roku všetky komponenty posúvajú k praktickým riešeniam, prínosným pre obyvateľov kraja. V najbližších dňoch príde k podpisu memoranda medzi BBSK a samosprávami, ktoré budú spolupracovať vo vybranom funkčnom zoskupení obcí a poskytovať seniorom udržateľné integrované služby.

V nasledujúcich mesiacoch je tiež plánované legislatívne dotiahnutie prepojenia výskumných kapacít univerzít s potrebami podnikateľského sektora. Prístroje, zakúpené z európskych zdrojov, by tak mohli byť využívané aj na výskumy, potrebné pre rozvoj komerčnej sféry.