V zmysle §7, ods.1 zákona č.167/2008 Z. z. uverejňujeme nasledujúcu opravu:

Dňa 4.2.2011 Informačný portál BBonline.sk uverejnil článok „V banskobystrických obstarávaniach nie je konkurencia“, ktorého súčasťou bola aj tabuľka uskutočnených verejných obstarávaní mestom Banská Bystrica. V nej boli uvedené nepravdivé informácie o počte záujemcov vo verejných súťažiach. Takto uverejnené informácie sú nepravdivé.

Autor článku si nesprávne vysvetlil údaje získané z vestníka VO, a teda ich aj nesprávne interpretoval vo svojom článku, keďže počet prijatých ponúk a počet predložených ponúk je rozdielny údaj. V časti tabuľky počet záujemcov mal byť správne uvedený počet predložených ponúk – t.j. počet všetkých doručených ponúk od uchádzačov na danú zákazku, čo autorom použité údaje neobsahujú. Autor uviedol v článku počet prijatých ponúk, čo je údaj o počte uzatvorených zmlúv s úspešným uchádzačom v rámci danej súťaže.

Pri rokovacích konaniach bez zverejnenia uvedených v tabuľke bolo vykonané rokovanie v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, jednalo sa o rokovanie v zmysle § 58 odst. 1 písm. b.) resp. odst. 1 písm. h), t.j. Mesto oslovením iba jedného uchádzača postupovalo v zmysle tohto zákona.

V prípade verejnej súťaže na uzatvorenie rámcovej dohody (QBE Insurance Limited) údaj uverejnený vo vestníku VO uvádza počet uzatvorených zmlúv k rámcovej dohode.

Uvedená tabuľka obsahuje správne a pravdivé informácie o počte prijatých ponúk/počet predložených ponúk:

Mesto Banská Bystrica pre zabezpečenie hospodárnosti a efektívnosti výberu dodávateľov je v zmysle Uznesenia č. 512/2009-MsZ zo dňa 23. júna 2009 povinné použiť elektronickú aukciu pri všetkých postupoch zadávania verejnej zákazky, čo aj v praxi realizuje.

Informačný portál BBonline.sk sa ospravedlňuje mestu Banská Bystrica za uverejnenie nepravdivých informácií o počte záujemcov vo verejných súťažiach.