Úradná správa č. 44, v Banskej Bystrici, 13. 6. 2014

Dôležité upozornenie

Vzhľadom k rozdielnosti údajov v systéme ISSF a iných štátnych orgánov (rôzne názvy, IČO, DIČO – často aj nepravdivé) je potrebné priložiť k prihláške do súťaže do nového súťažného ročníka aj nasledovné kópie dokladov:

  1. Kópia výpisu Obchodného registra v prípade obchodných spoločností (akciové spoločnosti, verejné

obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným), družstiev a iných

právnických osôb, u ktorých to ustanovuje osobitný zákon).

  1. Kópia výpisu z registra organizácií vedenom Štatistickým úradom SR (podnikatelia podnikajúci na

základe iného než živnostenského oprávnenia, rozpočtové a príspevkové organizácie, iné účelové

spoločenstvá a ostatné právnické osoby, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, ktoré majú

pridelené identifikačné číslo Štatistickým úradom Slovenskej republiky prostredníctvom svojich pracovísk,

resp. potvrdenie o pridelení IČO vydané Štatistickým úradom SR).

  1. Osvedčenie o registrácii pre DPH s uvedením identifikačného čísla pre daň ( IČ DPH) (ak je klub platcom DPH).
  2. Kópia osvedčenia o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) (podľa § 49 a zákona č. 595/2003 Z .z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP) a § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok ) v znení neskorších predpisov).

V prípade ak futbalový klub nehospodári samostatne a nevedie samostatné účtovníctvo, pričom toto

zabezpečuje príslušná obec, je futbalový klub povinný predložiť súhlas obce s registráciou klubu v súťaži, ktorá obsahuje aj súhlas obce s rozpočtom futbalového klubu, prehlásenie, že všetky záväzky a všetky pohľadávky klubu sú záväzkami a pohľadávkami obce a že táto sa zaväzuje za klub záväzky uhrádzať a viesť o nich účtovnú evidenciu.

V takomto prípade je potrebné predložiť aj kópie registrácii príslušnej obci na ktorú sa budú vystavovať účtovné doklady v zmysle predchádzajúcich bodov.

Klub zodpovedá za všetky údaje uvedené v Informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF).

Každú zmenu (názvu, sídla, štatutára, ISSF manažéra) je futbalový klub povinný bezodkladne ohlásiť príslušnej matrike zväzu.

Trénersko-metodická komisia – predseda Miroslav Hruška

  1. Nominácia hráčov do družstva Výberu ObFZ BB a BRna zápas proti víťaznému družstvu I. triedyFK09 Bacúch, ktorý sa uskutoční na Beňuši v nedeľu 22.júna 2014 od 16,00 hod. Zraz nominovaných hráčov je o 14,30 hod. Pred zápasom prebehne vyhlásenie a ocenenie hráčov zaradených do Jedenástky ObFZ súťažného ročníka 2013/14.

Nominovaní hráči:

Ambróz Lukáš, Srnka Marek, Gašperan Miroslav, Radoc Jozef (všetci FK Braväcovo), Pavlovský Mário, Trník Matej, Peťko Jozef (všetci FK Osrblie), Šišiak Igor, Sedliak Michal (obaja FK Lučatín), Meškan Miroslav, Pribula Ondrej, Žilík Michal, Muller Patrik (všetci FK Valaská), Koctúr Filip, Mořingl Miroslav (obaja FK Selce), Vančo Marek, Rosina Tomáš (obaja FK Nemecká), Boháčik Martin, Belko Šimon (obaja Tatran Č.Balog), Kubašiak Ján, Poliak Walter (obaja FK Poniky), Radovič Július, Púpala Martin (obaja FK Jasenie), Rýs Miroslav (Staré Hory).

Zároveň žiadame hráčov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemôžu na zmienenej akcií zúčastniť, aby svoju neúčasť zdôvodnili a nahlásili osobne alebo telefonicky sekretárovi ObFZ do 17. júna 2014.

  1. TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014 tri doškoľovacie špecializované semináre pre trénerov mládeže v kategóriách dorastu, žiakov a prípravky v rozsahu 2 dní (10 hod. teória + 6 hod. prax), pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 28. – 29. jún (kategória dorast), 20. – 21. júl (kategória žiaci) a 23. – 24. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Záujemcovia z radov mládežníckych trénerov ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou a trénerská licencia) sa môžu čo najskôr prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS 1. triedy 26. kolo Osrblie – Podkonice dňa 14. júna 2014 (sobota) o 17,00 hodine na ihrisku FK Osrblie.

2. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS starších žiakov 20. kolo Šalková – Jasenie dňa 18. júna 2014 (streda) o 18,00 hodine na ihrisku FK Šalková.

3. KontumujemeMFS 1. triedy 28. kolo Staré Hory – Heľpa podľa článku 100/b SP (hostia sa stretnutia vzdali v prospech domáceho klubu). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Staré Hory.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-I-134 Peter Belko 1119617 FK Mičiná, za piatu žltú kartu, podľa článku 37/5 DP udeľuje DK disciplinárne opatrenie (DO) 1 stretnutie nepodmienečne od 11. júna 2014. Poplatok 10 € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF)..

D-I-135 Andrej Batis 1208854 FK Heľpa, za ČK po druhej žltej karte, podľa článku 37/3 DP udeľuje DK DO 1 stretnutie nepodmienečne od 11. júna 2014. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-12 DK na návrh ŠTK ukladá pokutu FK Dolná Lehota v sume 20 €v súlade s článkom 59 DP za neospravedlnenú neúčasť na MFS 2. triedy skupiny C 25. kolo Pohronská Polhora – Dolná Lehota. Pokuta bola zahrnutá do MZF.

D-II-13 DK po objektívnom preverení podnetu od ŠTK ohľadom neodohraného MFS starších žiakov 17. kolo Šalková – Beňuš dňa 1. júna 2014 upúšťa od potrestania FK Beňuš.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení tretej časti tretej hlavy DP, okrem 37/3, kde sťažnosť na odvolanie nie je prípustná.

Delegačný list – dohrávky

Selce B-Baláže – Dúbravica 21. júna 2014 / sobota/ o 17,00 (Nemec – Kalina, Bulla)

Tajov – Králiky 21. júna 2014 /sobota/ o 11,00 (Bulla – Rumanovský, Páleš)

I. trieda starší žiaci 20. kolo 22. júna 2014 o 15,00

Priechod – Valaská (Ivanič)

Beňuš – Heľpa 10,30 (Godál)

Šalková – Jasenie 18. júna 2014 /streda/ o 18,00 (Alberty)