Úradná správa č. 8, v Banskej Bystrici, 21.8.2020

Správy z rokovania Výkonného výboru

Výkonný výbor ObFZ Banská Bystrica na svojom rokovaní dňa 17. augusta 2020 prerokoval okrem bežných záležitostí aj:

  • na návrh predsedu KR schválil odmeny pre rozhodcov pre súťaže dorastu vo výške, určenej Rozpisom súťaží, ktorá platí aj pre stretnutia vyžrebované ako predzápasy dospelých;
  • žiadosť rozhodcu Jaroslava Kamenského o zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov ObFZ Banská Bystrica prerokoval a na návrh KR schválil jeho nezaradenie;
  • opätovne prerokoval a schválil už dávnejšie prijaté uznesenie: rozhodcovia a delegáti súťaží ObFZ Banská Bystrica nemôžu pôsobiť v MFS vo funkcii hráča ani člena realizačného tímu v tej súťaži, v ktorej pôsobia ako rozhodcovia resp. delegáti.

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

1. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy  4. kolo Valaská – Slovenská Ľupča dňa 23. augusta 2020 (nedeľa) o 17,00 hodine na ihrisku OFK Slovan Valaská z dôvodu vyťaženosti ihriska.

2.Nesúhlasíme s odohratím MFS I. triedy 2. kolo Beňuš – Braväcovo dňa 31. októbra 2020 a na základe SP a Rozpisu súťaží článok 5/c navrhujeme odohrať uvedené MFS v termíne 1. alebo 15. septembra 2020 (štátne sviatky). Vzájomnú dohodu oboch klubov o novom termíne stretnutia žiadame zaslať do 26. augusta 2020 do 15,00 hodinyprostredníctvom ISSF alebo na mail ObFZ. V prípade, že sa futbalové kluby nedohodnú, nariadi termín odohratia ŠTK.

3.Na základe úradnej správy číslo 6 a podnetu FK Ľubietová z MFS II. triedy 2. kolo Tajov – Ľubietová opätovne predvolávame na deň 26. augusta 2020 (streda) o 15,30 hodine rozhodcu stretnutia Jána Marčeka, 1334013, asistenta rozhodcu Matúša Senčeka, 1433945.

Zároveň predvolávame aj vedúceho mužstva FK Slovan Tajov Mariána Schwarza, 1354238, kapitána mužstva FK Tajov Petra Rončáka, 1178495, vedúceho mužstva FK Baník Ľubietová Juraja Kolíka, 1013448 a kapitána družstva FK Ľubietová Andreja Šimka, 1231059.

Dôrazne žiadame FK Tajov o predloženie videozáznamu z uvedeného stretnutia pod následkom disciplinárnych opatrení.

4.Na základe podnetu FK Baník Ľubietová a písomného vyjadrenia rozhodcu stretnutia Jána Marčeka k MFS Tajov – Ľubietová, odstupujeme rozhodcu za jeho pochybenia na DK.

5.Na základe podnetov rozhodcov v zápisoch o stretnutí z MFS I. triedy Slovenská Ľupča – Poniky a Jasenie – Strelníky upozorňujeme FK Poniky a FK Jasenie na dodržiavanie začiatkov stretnutí v ÚHČ, stanovených Rozpisom súťaží ObFZ. V prípade opakovaného porušenia čerpania čakacej doby budú futbalové kluby postúpené na DK.

Komisia mládeže – predseda Zdenko Urva

1.Schvaľujeme dohodu o spoločnom družstve mládeže pre súťažný ročník 2020/2021:

FK Brezno – ŠK Partizán Čierny Balog U15 – I. trieda starší žiaci.

2.Oznamujeme futbalovým klubom I. triedy starších žiakov U15, že FK Brezno odohrá svoje domáce MFS v nedeľu o 10,00 hodine na ihrisku ŠK Partizán Čierny Balog v Medveďove.

3.Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových  klubov s odohratím MFS I. triedy  dorast U19 1. kolo Braväcovo – Selce dňa  23. augusta 2020 (nedeľa) o 10,00 hodine na ihrisku FK Braväcovo.

4.Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových  klubov s odohratím MFS I. triedy  dorast U19 2. kolo Braväcovo – Hrochoť dňa  25. augusta 2020 (utorok) o 17,00 hodine na ihrisku FK Braväcovo.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-II-1 DK na základe podnetu ŠK Heľpa a odborného stanoviska komisie rozhodcov ruší účinnosť žltých kariet pre hráčov ŠK Heľpa, udelených v 1, kole v MFS Heľpa – Lučatín. Ide o hráčov: Milan Jankov, 1242763, Erik Bošeľa, 1323272. Zároveň do evidencie ŽK po odbornom posúdení vyššie uvedeného stanoviska zaraďuje hráčov: Rastislav Riapoš, 1101063, Maroš Gáll, 1323284. Uvedené žlté karty boli zmenené aj v systéme ISSF.

D-II-2 DK na základe podnetu komisie rozhodcov dôrazne upozorňuje v zmysle článku 10/1 DP futbalové kluby ŠK OPL Poniky a FK 1928 Jasenie na dodržiavanie ustanovení článku 68/4 písmeno a) Súťažného poriadku (oneskorené vyplňovanie zápisu o stretnutí) a článku 15/11 Rozpisu majstrovských futbalových súťaží ObFZ Banská Bystrica. V prípade opakovaného porušenia DK uplatní disciplinárne sankcie v zmysle DP:

Zároveň upozorňujeme na rešpektovanie vyššie uvedených ustanovení všetky futbalové kluby v pôsobnosti ObFZ Banská Bystrica v súťažiach prvej a druhej triedy.

D-I-2 DK na základe podnetu FK Ľubietová a vlastných zistení začína disciplinárne konanie podľa článku 71/1,3a,e,g DP a v zmysle článku 43/1 DP zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon funkcie rozhodcu Jánovi Marčekovi, 1334013 až do rozhodnutia DK.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 26. augusta 2020 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny delegačného listu číslo 4:: I. trieda: Lučatín – Strelníky (Pavúk – Jurčák – Uhrín); Brusno – Beňuš (Ondruš – Sojka, Senček – Sitarčík); Heľpa – Hronec (Kubančík – Kruppa, S. Pôbiš – P. Turňa); II. trieda: Selce B – Horné Pršany (Čupka – Murín, J. Pôbiš); Staré Hory – Harmanec (Murín – Čupka, J. Pôbiš); Pohronská Polhora – Dúbravica (Krupík); Ľubietová – Dolná Lehota (Kamenec – Bezdeka); Malachov – Č. Balog B (Rosenberger – Ihring); I. trieda U19: Brusno B – Polomka (Sojka – Ondruš – Sitarčík); Hrochoť – Badín (Telúch – Csányi).

Žiadame R a DZ o dôsledné vyplňovanie zápisu o stretnutí (Popisy OT – podľa pokynov KR na LS, lekár, vedúci mužstva, videotechnik, hlavný usporiadateľ, oneskorenie HČ atď..)

V prípade, že kluby nemajú nahraté zodpovedné osoby (Videotechnik, HU, Vedúci mužstva, Lekár) prípadne iné nedostatky, je potrebné prostredníctvom podania cez elektronickú podateľňu na príslušnú komisiu, zaevidovať podnet (DK, ŠTK) Kluby sú povinné mať nahraté nominácie s hráčmi a členmi realizačného tímu podľa RS 2020/2021 20 minút pred začiatkom MFS. V prípade že súpisky oboch družstiev nie sú vytvorené 20 minút pred začiatkom MFS je potrebné túto skutočnosť uviesť v zázname R a podať podnet na ŠTK ObFZ BB cez elektronickú podateľňu.